ЕК доклад, ЕК, България, корупция, медии, съдебна система

Евродокладът за България: Съществуват предизвикателства пред работата на съдебната система и на медиите

Европейската комисия представи днес първия доклад за общото състояние на върховенството на закона в ЕС, придружен от 27 отделни доклада за всяка от страните в Общността.

В общия доклад за нашата страна се посочва, че съществуват предизвикателства пред работата на съдебната система и на медиите.

Един от дадените примери е липсата на прозрачност за собствеността на медиите, за което комисията изразява загриженост. Отчита се нужда от повече средства за работата на институциите, заети с медийната среда. Уточнява се, че сходни наблюдения комисията има за Гърция, Люксембург, Румъния и Словения.

Мнозина български журналисти твърдят, че е честа политическата намеса в работата на медиите, се посочва в доклада. По повод сигурността на журналистите са дадени насоки към докладите за няколко държави, сред които и България, на фона на обобщението, че в някои страни медийните служители са изправени пред сериозни заплахи, физически и онлайн, заради своята работа. Добавя се, че журналисти биват преследвани по съдебен път, заплашвани, осмивани. Сред примерите попадат случаи от Хърватия, Унгария, Словения и Испания.

ЕК отчита, че у нас, както и в Хърватия, Чехия, Естония, Гърция, Италия, Литва, Румъния и Словакия, са приети стратегии за противодействие на корупцията.

Комисията настоява, че е необходимо ефективно прилагане на тези документи и следене на напредъка. В доклада пише, че пред нашата страна остават сериозни предизвикателства пред изграждането на образ на антикорупционните служби като независими, обективни и безпристрастни. Комисията изразява очакване за последователни окончателни присъди за корупция на високо равнище.

ЕК дава примери с България, Ирландия, Гърция, Малта, Чехия, Полша и Португалия, като страни с мерки за предотвратяване на корупцията. Комисията отбелязва нуждата от прилагането на мерките, включително с наказания при нарушения, свързани с подаване на неверни имуществени данни, лобизъм и конфликт на интереси.

В доклада се посочва, че у нас не са приключили законодателните процедури, свързани с ефективната отчетност на главния прокурор. Допълва се, че остават нерешени въпросите, породили тревога при съставянето на Висшия съдебен съвет и неговия Инспекторат.

През първата половина на 2020 г. бяха започнати редица разследвания на високо равнище и бяха повдигнати обвинения по редица дела, пише в доклада.

Тези реформи осигуряват публичен достъп до декларациите за собственост и интереси на висши държавни служители, което може да се счита за добра практика. Въпреки това остават важни предизвикателства, както се илюстрира от проучванията на възприятията, които показват много ниско ниво на обществено доверие в антикорупционните институции.

Липсата на резултати в борбата с корупцията е един от ключовите аспекти, повдигнати по време на протестите през лятото на 2020 г.

Предстои да се установят солидни обвинения и окончателни присъди по дела за корупция на високо ниво. По-добрата и ефективна комуникация по отношение на разработването и прилагането на антикорупционната стратегия би била от полза. Важно е властите да разполагат с достатъчно ресурси, за да могат да се борят ефективно с корупцията.

Съществува правна рамка за конфликт на интереси, но все пак съществуват опасения по отношение на лобирането, което остава нерегламентирано от закона, както и прозрачността и предвидимостта на законодателния процес в страната.

 

- реклама -