ЕЦБ мерки коронавирус България еврозона

ЕЦБ обяви временни капиталови облекчения за банките до лятото на 2021 година заради COVID-19

Европейската централна банка (ЕЦБ) обяви редица мерки, за да гарантира, че банките, които се намират под неин пряк контрол, ще могат да продължат да изпълняват ролята си при финансирането на реалната икономика в условията на разпространение на COVID-19.

„Коронавирусът предизвика значителен шок за нашите икономики. Банките трябва да са в състояние да продължат да финансират домакинства и предприятия, които изпитват временни затруднения”, зави Андреа Енрия, председател на Надзорния съвет на ЕЦБ.

Договорените надзорни мерки имат за цел подпомагане на банките при обслужването на икономиката и справяне с оперативните предизвикателства, включително оказването на натиск върху техния персонал.

На днешното си заседание Управителният съвет взе решение за цялостен пакет от мерки за парична политика:

 

(1) Временно ще се извършват допълнителни дългосрочни операции по рефинансиране (LTROs), за да се осигури незабавна подкрепа за ликвидност на финансовата система на еврозоната. Въпреки че Управителният съвет не вижда съществени признаци на напрежение на паричните пазари или недостиг на ликвидност в банковата система, тези операции ще осигурят ефективен обрат в случай на нужда. Те ще се извършват чрез тръжна процедура с фиксиран лихвен процент с пълно разпределение, с лихва, която е равна на средната лихва за депозит. LTROs ще предоставят ликвидност при изгодни условия за преодоляване на периода до операцията TLTRO III през юни 2020 г.

(2) В TLTRO III ще се прилагат значително по-благоприятни условия през периода от юни 2020 г. до юни 2021 г. за всички операции по TLTRO III, които са неизпълнени през същото време. Тези операции ще подкрепят банковото кредитиране на тези, които са засегнати най-много от разпространението на коронавирус, и по-специално малките и средните предприятия. През целия този период лихвеният процент по тези операции по TLTRO III ще бъде с 25 базисни пункта под средния лихвен процент, прилаган при основните операции на Евросистемата по рефинансиране.

За контрагентите, които поддържат своите нива на предоставяне на кредит, прилаганият при тези операции лихвен процент ще бъде по-нисък и през периода, приключващ през юни 2021 г., може да бъде по-нисък с 25 базисни пункта под средния лихвен процент по депозитното улеснение.


(3) До края на годината ще бъде добавен временен пакет от допълнителни покупки на нетни активи в размер на 120 милиарда евро, което ще осигури силен принос от програмите за закупуване на частния сектор.

В комбинация със съществуващата програма за закупуване на активи (APP), това ще подкрепи благоприятни условия за финансиране на реалната икономика във времена на повишена несигурност.

Управителният съвет продължава да очаква нетните покупки на активи да се извършват толкова дълго, колкото е необходимо, за да засилят въздействащото въздействие на своите политически лихвени проценти и да приключат малко преди да започне да повишава ключовите лихвени проценти на ЕЦБ.

 

(4) Лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение ще останат непроменени съответно на 0,00%, 0,25% и -0,50%.

 

Управителният съвет очаква ключовите лихвени проценти на ЕЦБ да останат на сегашните си или по-ниски нива, докато прогнозата за инфлацията стабилно се сближи до ниво, достатъчно близко до, но под 2% в рамките на прогнозния й хоризонт и подобно сближаване постоянно се отразява в основата на динамиката на инфлацията.

 

(5) Реинвестирането на главни плащания от падежи на ценни книжа, закупени съгласно APP, ще продължи изцяло за продължителен период от време след датата, когато Управителният съвет започне да повишава ключовите лихвени проценти на ЕЦБ и във всеки случай, докато необходими за поддържане на благоприятни условия за ликвидност и достатъчна степен на парично настаняване.

Още по темата можете да видите тук

Тези действия следват писмо, изпратено на 3 март 2020 г. до всички значими банки, за да им напомни за критичната необходимост да разгледат и включат риска от пандемия в своите стратегии за действие в извънредни ситуации.

Банките са помолени да преразгледат плановете си за продължаване на бизнеса и да обмислят какви действия могат да бъдат предприети за повишаване на готовността за минимизиране на потенциалните неблагоприятни ефекти от разпространението на коронавируса. Банковият надзор на ЕЦБ ще работи с банките, за да гарантира непрекъснатостта на техните критични функции. Надзорният съвет на ЕЦБ следи развитието; тези мерки ще бъдат преразгледани при необходимост.

- реклама -