концесия летище "София" условия, обявление

Ето какви са условията за концесията на летище „София“ – 3,39 млрд. евро и трети терминал до 10 години

Обявлението за концесията на летище „София“, публикувано днес от Официалният вестник на Европейския съюз гласи следното:

Обект на концесията е гражданско летище за обществено ползване София с концесионна територия 5 128 460 м2, подробно описан в документацията за концесията и включващ:

1. поземлени имоти и сгради — публична държавна собственост;

2. съоръжения и прилежаща инфраструктура;

3. имоти и вещи — публична държавна собственост, представляващи сгради, съоръжения и системи на визуалните аеронавигационни средства (светотехническо осигуряване), намиращи се на територията на летище София;

4. сградите, съоръженията и оборудването, които ще бъдат изградени и/или монтирани от концесионера на негов риск и с негови средства при условия и по ред, определени в концесионния договор.

С допълнително споразумение към концесионния договор като част от обекта на концесия могат да бъдат включени и други имоти при определени условия съгласно документацията за концесията.

Прогнозираната обща стойност, без да се включва ДДС: 3 898 229 907.50 EUR-.

Концесията на летище София е концесия от смесен вид (на основание чл. 10, ал. 1 от Закона за концесиите концесията на летище София ще бъде определена като концесия за строителство), чийто предмет включва:

а) изпълнение на строителство по чл. 7, ал. 2 от Закона за концесиите — построяване на терминал 3 до десетата година от срока на концесията и др. съгласно документацията за концесията; и

б) предоставяне на услуги, свързани с експлоатацията на летище, с цел осигуряване на неговото ползване от въздушни превозвачи съгласно чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Закона за концесиите във връзка с т. 4 от приложение № 2 към Закона за концесиите.

Предвид правните основания на концесионера ще бъде възложено:

а) изпълнение на строителство и свързаното с това право да експлоатира строежа при поемане на оперативния и строителния риск, включително правото на получаване на приходите от услугите, предоставяни чрез строежа, и/или от извършване на друга търговска дейност със строежа; и

б) предоставяне на услуги, свързани с управлението и експлоатацията на летището, заедно с правото на експлоатация на тези услуги, включително правото на получаване на приходите от извършването на тези услуги, при поемане на оперативния риск.

Информацията във връзка с концесията е публично достъпна, без ограничения, освен информацията, която има чувствителен характер и изрично е определена като такава в документацията за концесията, въпреки това достъпът до тази информация е осигурен, но е възможен само чрез преглед на място във физическата секция.

До публично достъпната информация потенциалните участници ще имат достъп по електронен път чрез „виртуална“ data room, така, както е посочено в документацията за концесията.

Условията за участие, включително и за подизпълнителите, и условията за осъществяване на концесията са подробно описани в документацията за концесията.

Пълната обява можете да видите тук

 

- реклама -