почивка, ученици, учители, програма, МОН
Снимка: МОН

Ето как ще се реализират летните почивки на учениците по програмата „Отново заедно“

Министерството на образованието и науката (МОН) публикуваме отговорите на най-често задаваните въпроси, свързани с реализацията на новата Национална програма „Отново заедно“, която беше приета с решение на Министерския съвет на 16 юни 2021 г.
Ето как ще се реализира на практика програмата:

❓Как се финансира НП „Отново заедно“?

✅Националната програма „Отново заедно“ се финансира с 15 млн. лв. от държавния бюджет, предвидени за подкрепа на туристическия бизнес. Те ще стигнат за почивка на 30 000 ученици и придружаващи ги педагогически специалисти. Туристическият пакет за всеки участник е с фиксирана стойност 500 лв. Той трябва да включва транспорт, настаняване, храна, застраховка, културна, спортна или друг вид социална програма за шест дни.

❓Кои училища могат да се включат в НП „Отново заедно“?

✅Могат ли да участват частни училища?
Участие в програмата могат да заявят всички 2258 държавни и общински училища. Не се предвижда включване на частни училища, защото засега те не участват в изпълнението на националните програми за развитие на образованието.

❓По какви критерии ще бъдат одобрявани учениците и придружаващите ги педагози, които ще отидат на лятна почивка?

✅Учениците, които ще се включат в шестдневните безплатни пътувания, ще се избират по критерии, утвърдени от педагогическите съвети. МОН формулира няколко вида примерни критерии: продължителност на обучението от дистанция; представяне в учебния процес; социален статус; здравен статус. Педагогическият съвет може да избира от тях, както и да определи други критерии, съобразени с особеностите на съответното училище.

❓Директори се притесняват, че критериите ще създадат “елементи на дискриминация”.

✅Всяко училище има своя специфика. Тъкмо за да избегне дискриминация, МОН не определя унифицирани критерии за подбор. Учителите във всяко училище познават най-добре конкретните потребности на своите ученици.
Ето защо в Националната програма „Отново заедно“ са формулирани само примерни критерии и се дава свобода на педагогическия съвет на училището да определи конкретните критерии, по които ще избере кои ученици да се включат в групите за шестдневните летни пътувания.

❓Защо не включите децата от семейства с нисък социален статус?

✅Училищата имат пълната свобода да изберат критериите, по които да включват ученици, според своята специфика.
Педагогическите съвети имат отговорността да преценят за кои ученици е най-подходяща програмата и кои деца имат най-голяма необходимост от подкрепа. В различните случаи това могат да са ученици от семейства с нисък социален статус, преболедували COVID-19 или загубили близък в пандемията. Други могат да включат отличници или пък деца с нужда от допълнителна подкрепа и т.н.

❓ Децата със специални образователни потребности ще могат ли да участват?

✅От възможността да летуват на пълна държавна издръжка могат да се възползват всички ученици от I до XI клас, включително деца със специални образователни потребности.
Децата и младежите в ученическа възраст, които посещават Центровете за подкрепа за личностно развитие, са също ученици, записани в определено училище, и имат право да участват в програмата.

❓Как се кандидатства за участие в програмата?

✅За да се включат в програмата, училищата трябва да изпратят в МОН минимален набор от документи, описани в програмата, включително три оферти от туроператори, както и мотивирано решение на педагогическия съвет за избор на една от тях. Документите се проверяват за съответствие с изискванията от специална комисия в МОН по реда на тяхното постъпване.
Документите се изпращат по електронен път на електронен адрес otnovozaedno@mon.bg с копие до съответното регионално управление на образованието (РУО).

❓Могат ли образователни медиатори да бъдат ръководители на групи?

✅Не. В програмата е записано, че ръководители на групи могат да бъдат учители, а по изключение и други педагогически специалисти.

❓В какви срокове се кандидатства по програмата?

✅Заявки се приемат на два етапа. Първият етап приключва на 31 юли 2021 г. Ако след тази дата предвиденият за програмата бюджет не е изразходван, училищата могат да кандидатстват отново до 1 септември т.г. или до изчерпване на финансовия лимит.

❓Последният срок за кандидатстване е 1 септември или до изчерпване на финансовия лимит. Това означава ли, че ако училище подаде заявка на по-късен етап, може и да не вземе участие?

✅Да. Програмата разполага с ограничен бюджет от 15 млн. лева. Заявките ще бъдат удовлетворявани по реда на постъпването им до 1 септември 2021 г. или до изчерпване на лимита на програмата. Срокът за изпълнение на програмата е до 14 септември 2021 г.

❓Има ли ограничение за броя участници от едно училище?

✅За първия етап от кандидатстването (до 31 юли 2021 г.) важи ограничението броят участници от едно училище да не надхвърля 7% от общия брой ученици и педагогически персонал до максимум 165 участници. Училищата с под 150 ученици могат да заявят група от до 12 участници.
За втория етап тези ограничения отпадат, стига общият брой включени участници от едно училище да не надхвърля 165 за всички етапи на програмата.

❓Защо има ограничение от 165 участници от едно училище?

✅Ограничението в броя се налага от разпоредбите в Закона за обществените поръчки. Той лимитира до определена граница размера на публичните средства, които могат да бъдат разпределяни без отнемащите време процедури за възлагане на обществени поръчки.

❓При 20 ученици от училище колко придружаващи учители ще има?

✅Училищата с по-малко от 150 ученици и педагогически персонал могат да кандидатстват за включване в програмата с не повече от 12 участници, вкл. един или двама придружители. По-големите училища могат да включат до 7% от общия брой ученици и педагози, но не повече от 165 участници заедно с придружителите.
Според чл. 8 (2) от Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование, група от 10-15 ученици от I до XII клас трябва да бъде придружавана от един педагогически специалист. Т.е. при група от 20 ученици придружаващите учители или други педагози могат да бъдат двама.

❓Кога училищата ще получат парите, заявени по НП „Отново заедно“?

✅70% от заявената сума ще се преведе на училището след приемането на формуляра за кандидатстване. Училищата ще получат останалите 30% от заявената сума при предоставяне по електронен път в МОН на сключения договор с туроператор.

❓Как ще се извършва мониторинг за усвояването на средствата?

✅Мониторингът по реализацията на дейностите от програмата ще се осъществява чрез проверки от МОН и РУО. По електронен път ще бъдат проверявани документите за участие на всяко училище, договора с туроператора, както и документите, които доказват извършени разходи по дейностите на програмата.
Предоставените финансови средства трябва да бъдат изразходвани до 14 септември 2021 г. Неусвоените или неправомерно изразходваните средства подлежат на възстановяване.
В срок до 20 октомври т.г. училищата трябва да изготвят и представят в РУО отчет за изпълнението на туристическите пътувания. До 25 октомври т.г. РУО трябва да предостави в МОН отчет за изпълнението на програмата. След това МОН ще отчете изпълнението на дейностите по програмата. Информацията ще бъде публикувана на електронната страница на министерството.

 

- реклама -