Young woman at the airport in Barcelona checking for the flight schedule

ЕК въвежда нови права на пътниците (Какви са те?)

ЕК въвежда нови права на пътниците. Вижте какво ще се промени и как може да се възползвате.

Европейската комисия провежда публична консултация относно възможностите за модернизация на правата на пътниците в ЕС. Европейската организация на потребителите (BEUC) представи вижданията на потребителските организации, пишат от „Активни потребители“. Ето основните предложения:

1. Защита на пътниците от фалит на авиокомпания

В случай на фалит, трябва да се осигури възстановяване на заплатените суми и транспортиране на пътниците, заварени на летища.

Препоръките на BEUC:

1) Комисията следва да направи законодателно предложение, установяващо задължение за въздушните компании да предоставят финансова гаранция, покриваща техните задължения към пътниците в случай на несъстоятелност или отнемане на оперативен лиценз.

2) Гаранционната схема трябва да покрива:

– възстановяване на платените от пътника суми (предварителни плащания и предстоящи възстановявания) в случай на несъстоятелност и отнемане на оперативен лиценз съгласно Регламент 1008/2008;

– всички ваучери, приети от пътуващите;

– пълните разходи за репатриране, ако са блокирани в чужбина.

3) От всяка държава-членка следва да се изисква да определи орган, координиращ усилията за репатриране, когато пътници са блокирани в чужбина поради фалит на авиокомпания.

2. Посредници за продажба на билети

Препоръките на BEUC:

– Европейската комисия следва да въведе солидарна отговорност между онлайн посредниците и транспортните оператори, което позволява на потребителите да насочват своите искове и към двамата участници.

– Допълнителните задължения и отговорности на онлайн посредниците към потребителите трябва да бъдат определени със закон, особено в случай на прекъсване на пътуването (предоставяне на информация в реално време, задължения за пренасочване и др.). Обикновените „задължения за информация“ не са достатъчни.

3. Право на отказ от пътуване при извънредни обстоятелства

Препоръките на BEUC:

– Всички разпоредби за правата на пътниците трябва да предоставят на потребителите право на безплатно анулиране в случай на голяма криза.

– Регламентите за правата на пътниците трябва да отразяват разпоредбите на Директивата за пакетните туристически пътувания, даващи на потребителите право да на полета срещу „подходяща и оправдана“ такса за прекратяване на авиокомпанията, която трябва да бъде определена от закона.

– Правните дефиниции относно предупрежденията за пътуване, задействащи това право на безплатно обезщетение в случай на голяма криза, следва да бъде изяснена в различните разпоредби относно правата на пътниците и в Директивата за пакетните туристически пътувания.

4. Прилагане на правата на пътниците

Препоръките на BEUC:

Следва да бъдат предложени по-амбициозни мерки, за да се гарантира, че потребителите напълно и бързо се ползват от всичките си права на пътниците, за да се гарантира, че инициативата ще положението на потребителите. Това трябва да включва:

– въвеждане на схеми за автоматично възстановяване и, където е възможно, компенсационни схеми;

– създаване на формализирана и по-силна мрежа от национални правоприлагащи органи (НПО);

– придаване на законова сила на решенията на правоприлагащите органи;

– разширяване на приложимостта на решенията на НПО към други пътници; пътуване с прекъсването на пътуването и наличие на същата причина за действие;

– предоставяне на Европейската комисия на правомощия за разследване и правоприлагане за широко разпространени и в целия ЕС нарушения на разпоредбите за правата на пътниците;

– въвеждане на ясни, строги и хармонизирани срокове за туристическите оператори и посредниците за разглеждане на жалби на пътници във всички регламенти за правата на пътниците;

– въвеждане на наистина възпиращи санкции въз основа на годишния оборот на транспортните оператори и посредниците;

– въвеждане на периодични неустойки и лихви върху просрочените плащания в полза на потребителите при неспазване на сроковете за възстановяване/обезщетение;

– публикуване на информация относно причините за прекъсване на пътуването и съобщаване на потребителите и НПО в рамките на 48 часа след прекъсването;

– задължаване на авиокомпаниите да участват в органи за извънсъдебно решаване на спорове и техните решения трябва да бъдат обвързващи;

– по-нататъшно използване на цифровизация (SMS, имейл) за по-добро информиране на потребителите в случай на прекъсване на пътуването и за подпомагане на налагането на правата им;

- реклама -