Депутатите си съкратиха ваканцията за Коледа (Видео)

Депутатите гласуват проект на решение във връзка с коледната ваканция на Народното събрание за 2022 г., внесено от Десислава Атанасова (ГЕРБ-СДС).

Това предвижда приетата програма за работа на парламента. 

Без дебат депутатите взеха решение да съкратят коледната си ваканция. Народните представители решиха да почиват от 24 декември до 2 януари.

Според парламентарния правилник Народното събрание е във ваканция от 22 декември до 10 януари.

Депутатите приеха на второ четене проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, чиято цел е намаляване на административната тежест и създаване на облекчени условия за икономическите оператори, включително премахване на потенциални пречки пред данъчно задължените лица при прилагането на новите режими в ЗАДС, които предстои да влязат в сила от 13 февруари 2023 г.

Предложено е също изменение и допълнение на законови разпоредби, свързани с прецизирането им с цел избягване на неясноти и възможностите за разнопосочно данъчно тълкуване, както и за отстраняване на констатирани проблемни области при прилагането на закона.

Съществената промяна е за лицата със статут на сертифицирани получатели, като е предвидено въвеждане на задължение за тях да подават една акцизна декларация за получените акцизни стоки, освободени за потребление на територията на друга държава членка, вместо да декларират това обстоятелство при всяко получаване на акцизните стоки.

Създаден е административен ред Агенция „Митници“ да води регистър на издадените годишни сертификати за общото годишно производство на акцизните стоки, произведени от независима малка пивоварна или независим малък винопроизводител.

Предложено е отпадане на задължението за регистрация на лицата, които потребяват собствена електрическа енергия, произведена от енергия от възобновяеми източници за свои собствени нужди от централа с обща инсталирана общност до 1 MW.

Предложението е в изпълнение на поет ангажимент в Плана за възстановяване и устойчивост на България в реформа C4.R6 „Стимулиране на производството на електроенергия от възобновяеми източници“

да бъдат извършени промени в националното законодателство с цел намаляване на административната тежест

за инвестициите от възобновяеми източници по отношение на инсталирането, свързването и експлоатацията на мощностите.

С цел улеснение на лицата са предложени промени свързани с изискуемите документи към процедурата по издаване на разрешенията за търговия с тютюневи изделия в обектите на франчайз, които се отдават чрез договор за управление.

Въведени са облекчени условия за икономическите оператори, които извършват зареждане с втечнен нефтен газ (LPG) Предложена е законова промяна, с която се премахват определени ограничения и са отстранени празноти в закона.

Очакваните резултати от прилагането на законопроекта са свързани с намаляване на административната тежест

за икономическите оператори, прозрачност на процесите, предвидимост за бизнеса и стабилност за потребителите.

За изпълнението на дейностите по прилагането на законопроекта не са необходими допълнителни разходи/ трансфери и други плащания.

- реклама -