народно събрание парламент депутати гласуване поправка дарения физически, юридически лица

Депутатите приеха окончателните промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари

Депутатите приеха на второ четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Със Законопроекта в българското законодателство се въвеждат правилата на т.нар. Пета директива. Законопроектът практически въвежда и първата регулация на дейности, свързани с виртуалните валути, с оглед предотвратяване на изпиране.

С новите текстове се въвежда забрана за разкриване или поддържане на анонимни банкови сейфове или банкови сейфове на фиктивно име.

Основните промени, въведени с Петата директива по отношение на борбата с изпирането на пари, са насочени към разширяване на правомощията за пряк достъп до информация и повишена прозрачност за действителните собственици и регулирането на виртуалните валути. Петата директива прави съществена законодателна стъпка, като въвежда легални дефиниции на две основни понятия, свързани със сделките с виртуални валути, а именно – на „виртуални валути“ и на „доставчик на портфейл, който предлага попечителски услуги“.

директор

Депутатите решиха още Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури да е отговорната администрация за събира глобите и имуществените санкции по европроекти.

Новата отговорност й се вменява с приемането на промените в Закона за рибарството и аквакултурите на първо четене.

Със законопроекта бяха потвърдени и правомощието на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури да издава решения за финансови корекции от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за възстановяване на безвъзмездната финансова помощ, получена поради нарушение от ползвателите по мерките от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013 г. (ОПРСР).

С текстовете се дава възможност на изпълнителния директор на ИАРА, извън основанията по ал. 4, да издава актове за установяване на публично държавно вземане по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за възстановяване на безвъзмездната финансова помощ, получена поради нарушение от ползвателите по мерките от ОПРСР.

- реклама -