Дават 300 лв. за първокласници и осмокласници (Кога и как?)

Дават 300 лв. за първокласници и осмокласници – кога и как? Еднократна помощ за ученици в I и VIII клас за учебната 2022/2023 г.

Семействата, чиито деца са записани в първи и осми клас в държавно или общинско училище за учебната 2022/2023 г., имат право на еднократна помощ за ученици в размер на 300 лева. Тя се изплаща на два пъти. Няма няма предвиден подоходен критерий, за да се ползва тази помощ, т.е. доходите на семейството са без значение.

Какви са условията за получаване на еднократната помощ?

За да се получи еднократна помощ за ученици е необходимо:

 • децата да са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище;
 • да живеят постоянно в страната;
 • да не са настанени за отглеждане извън семейството.

Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства, както и на настойник/попечител, отглеждащ детето.

Как се заявява еднократната помощ за ученици?

Родител/настойник/попечител следва да подаде Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи и в осми клас. То се подава до Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

Към заявлението се прилагат:

 • удостоверение, че детето е записано в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище. Този документ не е задължителен, тъй като държавната агенция може да получи тази информация по служебен път, но все пак е препоръчително да се снабдите с такъв и да го приложите;
 • копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител – в случай, че Заявлението се подава от настойник или попечител.

Заявлението можете да откриете на сайта на Агенцията за социално подпомагане ТУК или на сайта на Системата за сигурно електронно връчване.

Заявлението може да се подаде по следните начини:

 • лично в Дирекцията „Социално подпомагане“ по настоящ адрес;
 • по пощата или чрез куриер;
 • чрез сайта на Системата за сигурно електронно връчване на този адрес, раздел „Заяви еУслуга“, Агенция за социално подпомагане. Необходимите документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път, чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление. Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ или квалифициран електронен подпис.

Какви са сроковете за подаване на заявлението?

Заявлението-декларация за отпускане на еднократната помощ се подава след записване на детето в съответното училище, но не по-късно от 15 октомври 2022 г. Изключение са случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на съответната учебна година.

Как се изплаща еднократната помощ за ученици?

Помощта се изплаща се на два транша. Първият транш в размер на 50% от помощта се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането ѝ в началото на първия срок. Останалите 50% се изплащат в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище и има не повече от 5 неизвинени отсъствия за един месец. За изплащане на втория транш от помощта не е необходимо родителите да представят допълнителни документи или да подават ново заявление.

Важно е да се отбележи, че при определени условия, отпуснатите еднократни помощи подлежат на възстановяване, когато:

 • детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
 • ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване на първи/осми клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
 • ученикът е допуснал в рамките на един месец от учебната година отсъствия от 5 учебни часа, за които няма уважителни причини.
- реклама -
error: Съдържанието е защитено