Държавата плаща за соларите на покрива (Как да ги получим?)

Държавата плаща за соларите на покрива – как да ги получим? Близо 2,2 млрд. лв. за енергийно обновяване на жилищни и публични сгради ще бъдат инвестирани до 2027 г.

Средствата идват от два източника –

Националния план за възстановяване и устойчивост и Програмата за развитие на регионите.

Финансиране по втория източник

ще се отпуска за сгради на територията на петдесетте най-големи градски общини, като ще се изпълняват мерки за енергийна ефективност включително конструктивно укрепване,

системи за отопление и климатизация,

интегрирани инсталации за възобновяема енергия на място, оборудване за съхранение на енергията, оборудване за зареждане на електромобили, цифровизация на сградите и други.

Пари за изолация: Министърът обяви как ще ги получим – Flashnews

Това съобщи заместник-министърът

на регионалното развитие и благоустройството Стефан Аспарухов на конференция „Към енергийно ефективен и климатично неутрален сграден фонд“, цитиран в съобщение на министерството.

От общия ресурс, с който ще се

подобри енергийната ефективност на сградите в страната, 370 млн. лв. са предвидени по Националния план за възстановяване и устойчивост за енергийното обновяване на публични сгради. Още 235 млн. лв. ще се отпуснат за сгради в сферата на производството, търговията и услугите.

По Плана ще бъдат осигурени

и 1,2 млрд. лв. за енергийно обновяване на жилищните сгради. Със средствата ще се оказва финансова, организационна и техническа помощ за енергийното обновяване на многофамилни жилищни сгради.

По този проект се предвижда

подпомагане на две групи многофамилни жилищни сгради с различни параметри на финансиране спрямо срока на кандидатстване на сдруженията на собствениците на сградите.

Програмата за развитие

на регионите 2021-2027 също ще финансира мерки за подобряване на енергийна ефективност и обновяване на жилищни и обществени сгради. Ресурсът тук е 356 млн. лв.

Заместник-министър Аспарухов

обясни, че в посока реформа на жилищната политика и улесняване на реализацията на проекти за енергийно обновяване на

сградния фонд се предвижда

създаването на звена на принципа Обслужване на едно гише. Идеята е във всички региони от ниво NUTS-3* или съответната административна област да бъдат създадени специализирани звена тип „обслужване на едно гише“, където проектанти, консултанти,

собственици на сгради и бизнесът

ще получават необходимата информация. Звената ще консултират множество аспекти на обновяването, като свързват собствениците на сгради, домакинствата и бизнеса, по-специално малки и средни предприятия, с професионални доставчици на услуги и следят за постигнатите резултати.

„По този начин ще се облекчи

изпълнението на проектите през целия проектен цикъл на обновителния процес, ще се увеличи търсенето на енергийно-ефективни услуги чрез подобряване на осведомеността за ползите, доверието и мотивацията сред собствениците на сгради и предоставяне на структуриран механизъм за получаване на цялостна информация“, подчерта Аспарухов и допълни, че целта е да се преодолеят административните бариери и да се стимулира привличането

на частни инвестиции.

За улесняване и повишаване ефективността на инвестициите в енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради МРРБ работи и по промени в Закона за управление на етажната собственост, стана ясно от думите на Стефан Аспарухов.

С промените се цели

улесняване на собствениците при вземането на решения във връзка с енергийното обновяване на домовете им и в същото време регламентиране и стимулиране на професионалното управление на етажната собственост.

*Класификацията NUTS (Номенклатура на териториалните единици за статистика) е йерархична система за разделяне на икономическата територия на ЕС и Обединеното кралство с цел: събиране, разработване и хармонизиране на европейската регионална статистика; социално-икономически анализи на регионите. NUTS-3 включва малки региони.

- реклама -