Консолидирана фискална програма приходи разходи излишък салдо

Държавата очаква бюджетен излишък от 3,39 млдр. лева към семптември

Приходите изпреварват разходите

На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа за деветмесечието на 2016 г. да бъде положително в размер на 3 388,4 млн. лв. (3,8% от прогнозния БВП). Това съобщават от Министерството на финансите.

За сравнение за същия период на 2015 г. бе отчетен излишък по КФП в размер на 632,6 млн. лв. (0,7% от БВП), което означава, че като относителен дял в БВП бюджетната позиция се подобрява с 3,1 процентни пункта.
През месец септември продължи тенденцията на превишение на приходите над разходите по КФП. Това се дължи основно на по-високите данъчни и неданъчни приходи по националния бюджет. Разходите са на по-ниско ниво и както бе посочено най-големите суми за разплащане на инвестиционни разходи обичайно се осъществяват в края на годината, след приемането на извършените дейности.

Подобрението от страна на текущото превишение на приходите над разходите по сметките за средства от ЕС върху салдото по КФП е значително, като излишъкът по европейските средства е в размер на 1,6% от прогнозния БВП.

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:

  • Приходите и помощите по КФП към края на месец септември 2016 г. се очаква да бъдат в размер на 25 690,1 млн. лв. (77,8% от годишния разчет), като спрямо същия период на 2015 г. се отбелязва ръст от 1 527,8 млн. лева.
  • Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към септември 2016 г. се очаква да бъдат в размер на 22 301,7 млн. лв., което е 64,1% от годишния разчет. Разходите за същия период на миналата година са в размер на 23 529,7 млн. лева.

Положителни резултати и за август

Размерът на фискалния резерв към 31.08.2016 г. е 14,5 млрд. лв., в т.ч. 12,9 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,6 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към месец август 2016 г. е положително в размер на 3 317,0 млн. лв. (3,7% от прогнозния БВП). Формира от излишък по националния бюджет в размер на 1 913,1 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 1 403,9 млн. лева. За сравнение за първите осем месеца на 2015 г. бе отчетен излишък по КФП в размер на 622,0 млн. лв. (0,7% от БВП), което означава, че като относителен дял в БВП бюджетната позиция се подобрява с 3,0 процентни пункта.

Факторите за подобрението на бюджетната позиция продължават да бъдат по-високите приходи и свиването на разходите спрямо същия период на предходната година.

- реклама -