Булгаргаз цена природен газ увеличение

„Булгаргаз“ прогнозира по-ниски цени на газа за второто тримесечие на 2019 г.

Прогнозната цена на природния газ за второто тримесечие на 2019 г. ще се понижи с 0,22 лв./MWh или 0,49%, съобщиха от „Булгаргаз“.

В съответствие с изискванията на чл.36а от Закона за енергетиката, “Булгаргаз” ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, в едномесечен срок преди подаване в КЕВР на заявлението за изменение на действащите цени за всяко тримесечие следва да го оповести в средствата за масова информация.

“Булгаргаз” ЕАД уведомява своите клиенти, че прогнозната цена на природния газ за ІІ-ро трим. на 2019 г., образувана в съответствие с чл. 17 на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ е 44,58 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

В сравнение с утвърдената за І-во трим. на 2019 г. цена (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), прогнозната цена за ІІ-ро трим. на 2019 г. намалява с 0,22 лв./MWh или 0,49%.

Прогнозното намаление на продажната цена се дължи на очакваните по-ниски доставни цени на природния газ от внос през ІІ-ро трим. на 2019 г.

Прогнозната цена на природния газ отчита влиянието на ценообразуващите фактори към 07.02.2019 г. и е неокончателна.

Окончателното предложение на “Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване цената на природния газ за ІІ-ро трим. на 2019 г. ще бъде внесено в КЕВР на 08.03.2019 г.

- реклама -