Булгаргаз газ цена

„Булгаргаз“ предлага цената на газта от декември да се повиши с близо 15%

„Булгаргаз“ предлага цената на газта да се увеличи с 14,82% от месец декември.

Компанията уведомява своите клиенти, че прогнозната цена на природния газ за м. декември на 2020 г. е 27,64 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДСВ съответствие с изискванията на чл.36а от Закона за енергетиката, “Булгаргаз” ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, в едномесечен срок преди подаване в КЕВР на заявлението за изменение на действащите цени, следва да го оповести в средствата за масова информация.

Цената е образувана в съответствие с чл. 17 на Наредба № 2 за регулиране на цените на природния газ от 19.03.2013 г.

Припомняме, КЕВР утвърди цена от 24,72 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). За предходния м.септември 2020 г. утвърдената цена на природния газ беше в размер на 22.46 лв./MWh.

- реклама -