БНБ вади 90 млн. лева за производство на евромонети

БНБ вади 90 млн. лева за производство на евромонети. Подготовката за Еврозоната вдига

драстично разходите на банката.

Подготовката за приемане на еврото е причина БНБ да вдигне сериозно разходите си тази година, това е залегнало в Бюджета на БНБ за 2023 г.

В документа пише, че разходите за издръжка на БНБ

за 2023 г. са определени на 265,7 милиона лева, като в сравнение с бюджета за 2022 г. размерът им е увеличен със 124,7 млн. лева или с 88.5%.

В това число и 109, 6 млн. лв. разходи,

произтичащи от подготовката за въвеждането на еврото, което е комбиниран резултат от увеличението на планираните

средства за: разходи, предвидени за

издръжка на паричното обращение, разходи за персонал, разходи за външни услуги,

разходи за амортизация, други административни разходи.

Разходите, свързани с издръжката на паричното обращение, са в размер на 125 млн. лв., като 97,2 млн. лв. от тях са планирани средства във връзка с подготовката за въвеждането на еврото.

При определянето на необходимото за 2023 г.

количество банкноти и монети са взети предвид тяхното търсене, подмяната на изхабените в процеса на обращение банкноти и поддържането на необходимите

запаси от банкноти и разменни монети.

Разходите за нови банкноти са в размер на 8092 хил. лв., намаление с 21.2% спрямо разходите по показателя в бюджета на БНБ за 2022 г.

Планираните разходи са за отпечатване

на 50 млн. броя банкноти с номинал 50 лева. При определяне на разходите за 2023 г. са използвани договорените цени за

доставка на банкнотна хартия и отпечатването им.

Разходите за производство на нови монети през 2023 г. са увеличени с 402.4% спрямо тези за 2022 г. и са в размер на 108, 6 млн. лева, в това число 7005 хил. лв. за отсичане на възпоменателни монети в изпълнение на

приетата от УС на БНБ монетна програма.

Планираните за 2023 г. средства за производство на разменни монети са в размер на 101, 6 млн. лева.

Във връзка с подготовката за въвеждането

на еврото като законно платежно средство са предвидени близо 90 млн. лева за производство на 780 милиона евромонети.

В средствата, планирани във връзка

с подготовката за въвеждането на еврото, са включени средства за наемане на допълнителни площи и трезорни помещения за съхранение на пари.

- реклама -