БНБ Първа инвестиционна банка състояние препоръки БНБ, Европейски банков орган, насоки кредити, депозити, домакинства, БНБ

БНБ с препоръки към ПИБ – банката е изпълнила всички предписания и има най-добра капитализация на БФБ

Българската народна банка проведе през 2016 г. стрес-тест и преглед на качеството на активите на банковата система в страната. Резултатите потвърдиха, че като цяло системата е ликвидна и с високо ниво на капиталова адекватност.

Някои банки обаче получиха специфични препоръки. Така на Първа инвестиционна банка беше препоръчано изграждането на допълнителен капиталов буфер в размер на 206 млн. лв.

Тъй като крайният срок за изпълнението наближава, това е повод да се разгледа текущото състояние на банката.

Значение на ПИБ за българската банкова система

Към края на 2016 г. Първа инвестиционна банка е третата по големина банка в България според данните на БНБ. Активите на ПИБ достигат 8.85 млрд. лв. и представляват 9.6% от активите на банковата система. През същата година данъкът върху печалбата, платен от банката, достига 10.2 млн. лв., като отделно от това приходи в държавния бюджет се генерират във вид на осигуровки и данъци върху доходите и потреблението на служителите на банката, както и от данъка върху лихвите по депозитите в банката.

Добавената стойност, генерирана директно от дейността на банката, е приблизително 180 млн. лв. (0.22% от общата брутна добавена стойност в страната през 2016 г.). Освен това наскоро банката зае първото място по пазарна капитализация сред компаниите, търгувани на фондовата борса.

ПИБ обслужва приблизително 1.1 млн. индивидуални клиенти и 150 хил. фирми. За целта тя използва както мрежа от 162 клона в цялата страна, така и достиженията на съвременните информационни и телекомуникационни технологии по отношение на възможностите за електронното банкиране.

Прегледът на качеството на активите

През август 2016 г. Българската народна банка публикува резултатите за отделните банки от проведените преглед на качеството на активите на и стрес тестове при различни сценарии. Прегледът е проведен в периода февруари – юни 2016 г. и обхваща активи на стойност 84.2 млрд. лв., които представляват около 96% от активите на банковата система. В резултат от това са изготвени оценки за корекции на стойност 665 млн. лв. – 1.3% от рисково претеглените активи на банките. Съответно – съотношението на базовия капитал от първи ред към рисково претеглените активи е понижено от 20% до 18.9%. Въпреки това капиталовата адекватност на всички банки остава над минималните регулаторни изисквания.

Първа инвестиционна банка е една от най-силно засегнатите институции. При нея се наблюдава значителна разлика в показателя базов капитал от първи ред. Съответно преди прегледа на качеството на активите отчетната стойност е 11.5%, докато след това се понижава до 5.2% при регулаторен минимум от 4.5%. Общата капиталова адекватност след прегледа е съответно 8.7% при минимално изискване от 8%. Тези понижения са в резултат от необходимите корекции от 283.5 млн. лв. По тази причина БНБ препоръчва на ПИБ формирането на допълнителен капиталов буфер в размер на 205.7 млн. лв.

Изпълнение на препоръките

Първа инвестиционна банка изцяло се придържа към изпълнението на препоръките на Българската народна банка. Съгласувани са конкретни мерки, които са свързани с:

• Използване на печалбата, генерирана от банката, за формиране на капиталов буфер;

• Диверсификация на активите и продажба на кредитни портфейли;

• Продажба на неосновни, дълготрайни активи;

• Привличане на нов капитал при наличие на благоприятни условия на финансовите пазари.

През 2016 г. е отчетена консолидирана печалба преди данъчно облагане и провизии в размер на 266 млн. лв. Тя се формира в резултат от нарастване на приходите от банкови операции с 10.2%, като най-съществен принос за това има нетният лихвен приход от 450 млн. лв., който се увеличава с 22% спрямо 2015 г. Също така нетният доход от такси и комисиони достига 88.5 млн. лв., като регистрира темп на растеж от 9% на годишна база.

Нарасналото доверие в банката намира израз в увеличаването на привлечените депозити средно с 9.8%, докато при бизнес клиентите растежът е 25.3%. Така депозитите на физически лица достигат 6.4 млрд. лв. Освен това ПИБ приключва 2016 г. със стабилна ликвидна позиция от 28.1% при 25.36% година по-рано.

Според одитираните финансови отчети през 2016 г. банката е заделила провизии в размер на 156.1 млн. лв., а реализираната печалба след данъчно облагане от 98.8 млн. лв. ще бъде изцяло капитализирана. В резултат от това, според данните на банката, общата капиталова адекватност към края на 2016 г. е 15.13%, като надвишава регулаторното изискване от 13.5% (минималното изискване е 8%, но така се отчитат и капиталовият буфер за системен риск от 3% и предпазният капиталов буфер от 2.5%).

Към края на първото тримесечие на 2017 г. дори без привличането на допълнителни акционери ПИБ успява да формира необходимия капиталов буфер от 206 млн. лв. и по този начин изпълнява препоръката на БНБ. Пазарната реакция не закъсня и ПИБ стана най-голямата компания според показателя пазарна капитализация сред компаниите, търгувани на фондовата борса. Така банката става все по-атрактивна и за чуждестранни стратегически инвеститори.

Първа инвестиционна банка продължава дългосрочната програма за реорганизация, която има за цел подобряване на корпоративното управление и риск мениджмънта в сътрудничество с Международната финансова корпорация. Освен това съвместно с консултантската компания Bain&Co се работи по диверсификацията на кредитния портфейл и намаляването на кредитния риск.

В резултат от тези действия се понижава рискът на експозициите, повишава се устойчивостта на банката към неблагоприятни шокове и се засилва потенциалът за стабилен растеж. Въпреки това банката трябва да продължи процеса на подобряване на качеството на кредитния портфейл.

Като цяло, благодарение на бързата реакция на мениджмънта, съгласуваните действия с БНБ и относително благоприятната конюнктура, Първа инвестиционна банка успява да изпълни регулаторните препоръки в резултат от прегледа на качеството на активите.

–––––––––––––

Димитър Чобанов, финансист за БГнес.

- реклама -