външният дълг ОББ Сибанк вливане
Българската народна банка

БНБ разреши на Сибанк да се влее в ОББ

Управителният съвет на БНБ взе решение за разрешаване на преобразуването на „Сибанк“ ЕАД чрез вливане по реда на чл. 262 от Търговския закон в „Обединена българска банка“ АД.
Разрешението е дадено на заседание, проведено на 10 януари 2018 г.

Разрешението се издава при договорните условия, че „Обединена българска банка“ АД ще придобие цялото имущество на „Сибанк“ ЕАД и ще гарантира спазването на надзорните изисквания, установени в приложимата регулаторна рамка, за защита интересите на вложителите и другите кредитори на участващите в преобразуването банки, съобщава БНБ.

- реклама -