БНБ: През 2023 г. очакваме растежът на реалния БВП да се забави съществено

През 2023 г. БВП на България ще се забави до 0,4% – това сочи прогнозата на Българската народна банка (БНБ).

„През 2023 г. очакваме растежът на реалния БВП да се забави съществено до 0,4%,

което ще се определя най-вече от преминаването от положителен към отрицателен принос на изменението на запасите в икономиката“, се казва в прогнозата на БНБ за основните макроикономически показатели, която е изготвена на 12 януари 2023 г.

В прогнозата не се отчита потенциалното влияние на политическата несигурност в България върху икономическата активност и инфлацията.

Други фактори, които ще ограничават нарастването на икономическата активност в страната през 2023 г., са прогнозираното 

съществено забавяне на растежа на правителственото потребление,

както и очакваният спад на износа на стоки.

„За намаляването на стоковия износ ще допринасят както по-ниският растеж на външното търсене, така и специфични за България фактори, като забраната за износ към страни,

различни от Украйна,

на нефтопродукти, произведени от руски петрол, и планирани ремонтни дейности в едни от най-големите предприятия в страната“, се посочва в документа.

Същевременно за 2023 г. БНБ прогнозира висок растеж на инвестиционната активност в съответствие със заложеното в прогнозата техническо допускане за профила на усвояване на средствата по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) от страна както на частния, така и на публичния сектор.

„Очакваме растежът на икономическата активност да се ускори до 3.2% през 2024 г.,

което ще се дължи главно на формирането на нисък положителен принос на нетния износ поради възстановяването на растежа на износа на стоки“, пишат от БНБ.

Пазар на труда

„През 2023  г. прогнозираме слабо понижение на заетостта от 0.2% в съответствие с прогнозираното забавяне на икономическата активност в страната.

Очакваното подобряване на външната среда и ускоряване на растежа на реалния БВП в България през 2024  г. ще доведат до нарастване на заетостта, но растежът ù ще бъде ограничен (до 0,3%) поради неблагоприятните демографски процеси в страната.

Същевременно намаляването на населението в трудоспособна възраст ще е фактор за постепенно понижаване на коефициента на безработица от 4,3% през 2022  г. до 4,0% през 2024  г.

Растежът на реалната производителност на труда се очаква да възлезе на 1,9% през 2022  г. и да се забави до 0,5% през 2023  г. в съответствие с по-слабата икономическа активност в страната.

Според прогнозата производителността на труда ще се повиши с 2.9% през 2024  г. в резултат на очакваното повишение на БВП при ограничено нарастване на броя на заетите лица“, се казва в документа.

Прогнозата за годишната инфлация,

измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), е тя да се забави до 4,2% в края на 2023 г. под влияние на допусканията за низходяща динамика на цените в евро на петрола и храните на международните пазари.

Средно за годината БНБ очаква инфлацията да възлезе на 7%, като в краткосрочен план натискът върху производствените цени,

произтичащ от фактори, като реализиралите се увеличения на цените на суровините и недостига на предлагане и на работна ръка, ще продължи да се отразява върху потребителските цени.

„Годишната инфлация се очаква да се забави до 4,2% в края на 2023  г.

и до 3,3% в края на 2024  г… Очакваната низходяща динамика е резултат от дефлационната външна среда в съответствие с допусканията за понижения на цените в евро на петрола и храните на международните пазари.

Въпреки същественото забавяне на инфлацията в края на 2023  г., средно за 2023  г. очакваме тя да остане висока (7.0%),

тъй като в краткосрочен план натискът върху производствените цени,

включително поради минали увеличения на цените на суровините, ограниченото предлагане и недостига на работна ръка, ще продължи да се отразява върху потребителските цени.

Вътрешни за страната фактори с проинфлационно влияние през целия прогнозен хоризонт се очаква да бъдат прогнозираният растеж на разходите за труд на единица продукция и растежът на частното потребление.

В съответствие с тях базисната инфлация се очаква да продължи да има значителен положителен принос за общата инфлация до края на прогнозния период, като през 2023  г. средногодишната базисна инфлация се очаква да се ускори спрямо 2022  г. и да остане висока и през 2024  г.“, пишат от БНБ.

- реклама -