БНБ предупреди банките за кредитен риск

БНБ предупреди банките за кредитен риск.

Бързото нарастване на кредитните обеми се отразява положително върху доходността на банковия сектор в краткосрочен план,

но същевременно създава предпоставки за увеличение на задлъжнялостта и акумулиране на кредитен риск в баланса на банковата система.

За това предупреждават от Българска народна банка.

Предвид волатилността на енергийните цени, рисковете от проблеми във веригите за доставки и очаквано забавяне на външното търсене, способността за обслужване на задълженията може да отслабне, което да доведе до нарастване на необслужваните кредити и на разходите за обезценки.

В допълнение, върху финансовото състояние на кредитополучателите ще повлияе протичащият глобален процес на повишение на лихвените проценти, чието пренасяне върху лихвените нива в страната ще се ускори през следващите месеци, прогнозират още от БНБ.

Експертите на банката призовават кредитните институции да се придържат към консервативна политика при осъществяване на кредитната си дейност,

към своевременно и адекватно провизиране и към капиталово планиране, което надлежно отчита развитието на рисковете в икономическата среда.

Затова Управителният съвет на БНБ определи нивото на антицикличния капиталов буфер,

приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, на 2.0% през второто тримесечие на 2024 г.

По отношение на данните, свързани с референтния индикатор, към края на четвъртото тримесечие на 2022 г. съотношението кредит/БВП, изчислено според публикуваната на интернет страницата на Българската народна банка методология, възлиза на 81.2%.

Отклонението на показателя от дългосрочния тренд е отрицателно (-34.7 процентни пункта), което съответства на нулева стойност на референтния индикатор за антицикличния буфер, посочват от банката.

Тъй като стандартният показател за отклонението на съотношението кредит/БВП от дългосрочния тренд не отразява адекватно тенденциите в цикличните рискове, при оценката за нивото на антицикличния буфер се вземат под внимание и допълнителни индикатори,

фокусирани върху кредитния пазар, задлъжнялостта, пазара на недвижими имоти, както и общото състояние на икономическата среда.

През 2021 г. УС на БНБ повиши нивото на антицикличния буфер, приложим към местни кредитни рискови експозиции,

на 1.0% от 1 октомври 2022 г. и на 1.5% от 1 януари 2023 г., като  през септември 2022 г. нивото на антицикличния капиталов буфер бе увеличено допълнително на 2.0% в сила от 1 октомври 2023 г.

Предвид трайно запазилите се високи темпове на кредитен растеж и несигурността в икономическата среда,

антицикличният капиталов буфер на ниво от 2.0% през второто тримесечие на 2024 г. има за цел да засили устойчивостта на банковата система при натиск върху доходността и капиталовата позиция, предизвикан от потенциално нарастване на необслужваните кредити и обезценките, посочват от БНБ.

- реклама -