БНБ

БНБ: Брутният външен дълг в сектор държавно управление e 7,39 млрд. евро

Брутният външен дълг в сектор държавно управление към края на февруари 2021 г. намалява слабо с 0,4% (с 28,9 млн. евро) спрямо края на 2020 година и достига 7,3907 млрд. евро, като външните задължения представляват 11,5% от БВП на нашата страна, показват данни на Българската народна банка (БНБ), цитирани от националното радио.

В края на февруари 2021 година брутният външен дълг на България (частен и държавен) е в размер на 37,7209 млрд. евро (58,5% от прогнозния БВП), като намалява със 725 млн. евро (понижение с 1,9%) спрямо края на 2020 година, когато брутният външен дълг беше в размер на 38,4459 млрд. евро.

Дългосрочните задължения през февруари са в размер на 29,2493 млрд. евро (45,4% от БВП и 77,5% от брутния външен дълг), като намаляват с 26,2 млн. евро (с 0,1%) спрямо края на 2020 година.

В същото време краткосрочните задължения на България възлизат през февруари на 8,4716 млрд. евро (13,1% от БВП и 22,5% от брутния външен дълг), намалявайки с 698,7 млн. евро (със 7,6%) спрямо края на предходната година.

През февруари външните задължения на банките в нашата страна възлизат на 4,5513 млрд. евро (7,1% от БВП), като се понижават със 774,6 млн. евро (с 14,5%) спрямо края на 2020-а година.

През първите два месеца на настоящата година са извършени плащания по обслужването на брутния външен дълг за 1,231 млрд. евро (1,9% от БВП) спрямо плащания за 1,1777 млрд. евро (1,9% от БВП) през януари – октомври 2020 година, отчита БНБ.

Нетният външен дълг (разликата между размера на брутния външен дълг и размера на брутните външни активи) в края на февруари 2021 г. е отрицателен и в размер на 3,3577 млрд. евро, като намалява с 1,0302 млрд. евро спрямо края на предходната година. Това понижение на нетния външен дълг се дължи както на намалението на брутния брутните външен дълг със 725 млн. евро (с 1,9%), така и на повишението на брутните вътрешни активи с 305,3 млн. евро (понижение с 0,7%).

Трябва да се има предвид, че брутните външни активи включват резервните активи на БНБ, активите на банките в чужбина и депозитите на нефинансовия сектор зад граница.

- реклама -