минимална заплата

Близо 4 милиона лева забавени заплати

За януари – март т.г. са установени 3.8 млн. лв. забавени заплати. След намеса на Главна инспекция по труда са изплатените 2.9 млн. лв, включително и за стар период. Забавените заплати през първите три месеца на 2019 г. са почти наполовина по-малко в сравнение със същия период на 2018 г. Тогава натрупаните задължения са били 8.2 млн. лв, съобщиха от ГИТ.

Намалява и броят на ощетените работници. От началото на 2019 г. те са 2208 души, а през м.г. е бил 4191 души.

Практиката показва, че при забавени възнаграждения винаги има работещи, които подават сигнал в ИА ГИТ. От 31 март 2018 г. Инспекцията по труда получи правомощие да инициира обявяване в несъстоятелност или откриването на производства по несъстоятелност. Процедурите са срещу работодатели, които бавят възнаграждения на поне 1/3 от работниците си за повече от два месеца.

За една година контролните органи на Агенцията са подали на това основание 55 броя искови молби. 11 от тях са подадени през 2019 г. Решени на първа инстанция са 36 от образуваните съдебни производства, от които три решения са обжалвани и все още се разглеждат от по-горната инстанция.

Общо 23 дружества са обявени в несъстоятелност, а за 8 дружества е открито производство по несъстоятелност според решенията на първа инстанция. Три молби са отхвърлени, защото работодателите са изплатили изцяло забавените възнаграждения. Една е оттеглена от ИА ГИТ след представени доказателства за изплатени възнаграждения и една е спряна поради подадена искова молба от друг кредитор. Съдебните решения създават възможност потърпевшите лица да потърсят обезщетения от Фонда за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

Мярката имаше дисциплинираща роля за работодателите. В периода от гласуването на законодателните промени в края на 2017 г. до влизането им в сила на 31 март 2018 г. над 70 предприятия, за които в рамките на контрола беше установено, че попадат в хипотезата за иницииране на откриване на производство по несъстоятелност, изплатиха в пълен размер възнагражденията на своите работници и служители, за да не бъде подадена искова молба от Инспекцията.

- реклама -