Бизнесът с писмо до НС и Петков: Искаме компенсации и гаранции за дългосрочни доставки на газ и петрол

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) предлага в писмо до парламентарните групи, с копие до премиера и министъра на финансите,

законодателни промени за запазване на конкурентоспособността на икономиката и спиране на обедняването на нацията.

Писмото бе получено днес в БТА.

Работодателите искат с актуализацията на бюджета да се регламентира дългосрочен механизъм за компенсиране на небитовите енергийни потребители за свръхвисоките цени на електрическата енергия до отпадане на основанията за това, защото действието на съществуващия механизъм изтича в края на юни.

За тази цел се предлагат текстове в Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет за създаване на нови параграфи в преходните и заключителните разпоредби, които да влязат в сила от 1 юли: „(1) Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ компенсира небитовите крайни клиенти на електрическа енергия в размер 80 на сто от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента „ден напред“ на БНЕБ ЕАД за съответния месец и базовата цена в размер 200 лв./мегаватчас (MWh). (2) Не се изплаща компенсацията по ал. 1 за клиенти с цени под базовата цена от 200 лв./MWh. (3) На клиенти с цена, надвишаваща базовата с по-малка сума от размера на компенсацията, изчислена по реда на ал.1, се изплаща компенсация в намален размер така, че резултативната цена за клиента след компенсиране да не е по-ниска от 200 лв./MWh.

Предлага се и разработването на механизъм за гарантиране на дългосрочно предлагане на електроенергия за електроинтензивната индустрия,

природен газ и петролни продукти за транспорта на достъпни цени.

За целта текстове в Закона за енергетиката да гарантират предлагането за електроинтензивната индустрия на определени обеми електрическа енергия от производителите с господстващо положение със срок на доставка от поне 6 и/или 12 месеца.

Друго предложение на работодателите е за компенсаторен механизъм за цената на природния газ със средства от държавният бюджет, които трябва да бъдат включени в настоящата му актуализация.

Асоциацията настоява също да се предвидят необходимите средства за разплащане на дължимите от държавата средства към предприятията, както и да се ускорят стартиралите разплащания с пътностроителните компании по вече изпълнени обществени поръчки.

Необходимо е чрез спешна законодателна промяна да се уреди индексирането на договорите по обществени поръчки в сферата на строителството, както и да се осигурят от държавния бюджет средства за гарантиране на сигурността на транспортната мрежа поради увеличаващия се риск от спиране на процедурите и изпълнението по договори, финансирани по Оперативните програми, с последващи финансови корекции или възстановяване на средства към ЕК, посочват от Асоциацията.

Работодателите настояват за спешна среща с парламентарните групи.

- реклама -