Бизнесът с огромен интерес към процедура „Умения“

През изминалите две седмици, Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ проведе три Информационни дни с представители на бизнеса в градовете Велико Търново, София и Бургас.

Тема на събитията беше отворената за набиране на проектни предложения процедура „Умения“ на ОПРЧР. Тя дава възможност на физически и юридически лица, извършващи стопанска дейност, да подобрят квалификацията и уменията на служителите си.

Възможностите за осъществяване на обучения за повишаване на квалификацията и придобиване на ключови компетентности ще допринесе за професионалното и кариерно развитие на работната сила.

В обучения ще могат да се включат както заети, така и безработни и неактивни лица. Операция „Умения“ изисква минимум 50 % от всички неактивни и незаети лица, успешно преминали обучения по проекта, да бъдат назначени при работодателя, изпълняващ проекта. В периода на изпълнение на проекта след включването на безработното лице в несубсидирана заетост, операцията ще покрива осигурителните вноски за наетия служител до 6 месеца.

Всяко едно обучение трябва да се проведе в рамките на до 18 месеца, като едно лице може да бъде включено само в едно обучение по професионална квалификация или ключови компетентности.

Чрез операция „Умения“ работодателите в България ще имат възможност да подготвят и обучат своя персонал, както и да привлекат нови служители със съответните знания и умения.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един кандидат по операцията е 15 000 лв., а максималният – 3 911 660 лв.

Допустимо е участието на микро-, малки, средни и големи предприятия. При малки и микропредприятия делът на помощта е 70 % от общата стойност на допустимите разходи, а размерът на собственото съфинансиране – 30 %. При средните операцията покрива 60 %, а при големите – 50 % от общата стойност на допустимите разходи.

Финансирането е от Европейския социален фонд по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и с общ бюджет на операцията от 30 000 000 лв.

- реклама -