Бисер Петков, роми, интеграция, програми, безработица

Бисер Петков: Интеграцията на ромите е свързана с решаването на проблема с безработицата сред тях

МТСП провежда последователната и целенасочената политика за социална закрила, социално включване и насърчаване на заетостта на уязвимите групи от населението, включително и роми, ръководейки се от принципите на недопускане на дискриминация, зачитане на човешкото достойнство и осигуряване на условия за равни възможности и равно третиране на всички български граждани, независимо от тяхната етническа принадлежност.

Това заяви министърът на труда и социалната политика при откриването на конференция, посветена на интеграцията на ромите под наслов „Къде сме и каква е посоката“, която се провежда под егидата на Българското председателство на Съвета на ЕС.

 

Министър Петков подчерта, че интеграцията на ромите е пряко свързана с решаването на проблема с високaта безработица сред тях поради ниско образователно и квалификационно ниво, което  намалява значително шансовете им на пазара на труда.

Той допълни, че с цел повишаване заетостта и обучението на безработните роми министерството провежда различни обучения, програми и проекти за заетост, повишаване на квалификацията и насърчаване на предприемаческата им култура.  В резултат на доброто сътрудничество с ромски неправителствени организации, през 2017 г. са осъществени над 380 срещи с ромски организации с цел провеждане на съвместни инициативи и кампании. През 2017 г. 46 293 безработни роми са включени в обучения и заетост, което е  13.5% от всички безработни, включени в тези проекти. В изпълнение на Европейската гаранция за младежта през миналата година в обучение и заетост са включени  5980 младежи от ромски произход.

 

Министър Петков изтъкна ролята на ромските медиатори за успешното провеждане на политиките за ромската интеграция у нас. През 2017 г. 88 ромски медиатори, работещи в бюрата по труда в страната, са активирали близо 5 600 неактивни лица от ромски произход. През миналата година са проведени и 4 трудови борси за улесняване на достъпа на лицата от ромски произход до информация за свободни работни места. На тях са присъствали 405 търсещи работа лица, като от тях 211 са започнали работа.

 

Трайната интеграция на ромите може да стане само с реализиране на комплексни мерки и прилагане на интегриран подход при съобразяване с конкретните нужди в различните населени места.

Очакваме най-малко 11 600 роми да бъдат включени в мерките по проектите, изпълнявани от общините, уточни министърът.  Той допълни, че над 2200 деца от ромски произход са включени в мерки за ранно детско развитие и деинституционализация. Други 1700 роми са покрити от мерки за социално включване.

 

 

- реклама -