The interior of the new game room in the kindergarten.

Безплатна детски градини и допълнителни помощи ( Какво пише в коалиционното споразумение)

Безплатна детска градина и нова помощ за най-бедните пенсионери от януари. Това предвижда законодателната програма към Споразумението за съвместно управление на България 2021- 2025 г. Публикувана на сайта на „Продължаваме промяната“.  В нея влизат 73 законодателни инициативи, които са подредени по сектори.

Първата точка е новият бюджет за догодина. Той трябва да е готов до края на януари.

До юли пък трябва да се направи актуализацията му.  Предвидено е и увеличаване прага за задължителна регистрация по ЗДДС до 100 хил. лв. с бюджет 2023 г. и 160 хил. лв. за 2024 г. при строг контрол за свързаност и налагане на санкции.

До юни трябва да се направи и преглед на законодателството и структурите на регулаторните органи и борсите, отговорни за контрола на капиталовите пазари. До март пък трябва да има ревизиране на Наредба Н-18.

В пакета влизат и промени в Търговския закон в глава несъстоятелност, създаване на ново гъвкаво дружество, отговарящо на нуждите на стартиращи и иновативни компании.

Промени в Закона за частните съдебни изпълнители, ГПК, ДОПК и ЗСДВ в частта за принудително изпълнение и КСО в частта санкции/административни наказания при невнасяне на дължими осигуровки. За тях обаче няма посочен срок.

В сферата „Правосъдие“ влиза разделяне и реформиране на КПКОНПИ чрез изменения в ЗПКОНПИ;  придаване на разследващи функции на антикорупционното звено/комисия, включително чрез изменения в НПК.

Те трябва да не по-късно от 3 месеца от започване работа на НС. Същият е и срокът за промени в Закона за съдебната власт(ЗСВ) с цел трансформиране на ВСС с цел магистратите да продължат да упражняват ефективно професията си по време на мандата.

Незабавно трябва да започнат промени в НПК и ЗСВ с цел закриване на специализираните наказателен съд и прокуратура.

Въвеждане на съдебен контрол върху отказите на прокуратурата да образува досъдебно производство.

Изменения в ЗСВ за ограничаване правомощията на главния прокурор по надзора за законност само до конституционно предвидената компетентност. Транспониране на Директива 2019/1937 относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушаване правото на ЕС, като срокът за имплементиране е до 17.12.2021 г.

Диалог за обсъждане на конституционни промени трябва да започне незабавно, но не по-късно от 6 месеца от започване работа на НС. 

Следващата точка е реформиране на системата на съдебните такси в съдилищата, за да се гарантира достъпа на гражданите до правосъдие. И тук промените трябва да започнат незабавно и да са готови най-късно след 6 месеца.

Това е срокът и за изменения в Закона за публичните предприятия, Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия (въз основа на анализ за актуализация) и промени и Закона за приватизацията и следприватизационен контрол.

Предвиждат се и промени в Закона за енергийната ефективност с цел премахване на ограниченията за ползване на финансови ресурси, като това ще е част от дългосрочните мерки на бъдещето правителство и не е посочен срок за изпълнение.

Специална точка е отделена и на промените в Закона за концесиите с цел по-добра защита на националните интереси.

Тук влизат промяна на концесионните такси, така че да догонят средноевропейските такива, вкл. критериите за определяне на таксите, но не е посочен срок.

Част от дългосрочните мерки ще са и реформи  в Закона за водите, Закона за концесиите и ЗЕ с оглед усвояване на геотермалната енергия. Ще се положат усилия битовите потребители да не бъдат извеждани нарегулирания пазара от 01.01.2022 г.

През 2022-2023 г. трябва да се създаде нов Закон за лечебните заведения. Коригиране на дисбаланса в устойностяването на клиничните пътеки и извеждане на ролята им на финансов механизъм, като първа стъпка към преминаване на нова система на финансиране. Пилотно въвеждане на нови финансиращи механизми.

До края на следващата година трябва да е готова и законодателна инициатива с оглед създаване на електронно здравно досие и електронна здравна система. Промени в ЗЗ и ЗЗО с цел въвеждане на нови финансиращи механизми Здравеопазване пък ще се направят най-късно 2023 г.

Ще се въведат и нови методични ръководства за лечение и диагностика до декември 2022 г. Пак в този срок трябва да са готови и законови промени, гарантиращи дейностите и структурите в труднодостъпни и отдалечени райони като инфекциозни, родилни и детски звена и отделения, както и социално значими за съответния регион звена да бъдат финансирани на база капацитет и потребност.

До декември 2022 г. ще има и промени в Закона за лекарствените средства в хуманната медицина с оглед повишаване на достъпа на граждани до медикаменти (деца до 14 г. и др).

Предвидена е и нова правна рамка за структурата и функциите на МВР на база препоръките от детайлен функционален анализ. Той трябва да е готов за 6 месеца, а после ще има и нов закон за МВР.

Предвидено е изменение на ЗОП и ППЗОП за дигитализация на процедурите, ясни правила, по-добро регулиране “инхаус” процедурите с цел превенция и предотвратяване на злоупотреби с обществени средства; Промени в договорите по ЗОП (поради драстично поскъпване на цените) по правила, които да гарантират нулева възможност за злоупотреби; да залегнат европейските норми по Fidic; ПЧП – да създаде механизъм за по-добро функциониране. Всичко това трябва да е готово до 6 месеца.

Предвидено е и изменение на ЗСРС по отношение условията за искане, получаване и ползване на информация придобита, чрез СРС, вкл. и начина и сроковете за съхраняване и унищожаване на придобитата чрез СРС информация.

До края на мандата на бъдещето правителство трябва да се приеме Кодекс за устройство на територията, алтернативно приемане на нов ЗУТ.

До следващия декември трябва да има ревизия и актуализация на законовите и подзаконови нормативни актове, уреждащи правилата, във връзка с устройство на територията, защитени зони, категоризация на строежите и въвеждането им в експлоатация.

През мандата на правителството на „Продължаваме промяната“ ще се направи Закон за закрила и развитие на културата, Закон за културното наследство и (евентуално) Закон за местното самоуправление и местната администрация – с оглед създаване на регионални общински съвети за опазване и развитие на културното и културно-историческото наследство.Закон за сценичните изкуства; Приемане на културна стратегия.

Ще се преразгледа и закон за меценатството. Законът за радиото и телевизията ще се приведе в съответствие с европейската рамка и други приложими изисквания.

С оглед засилено правоприлагане при защита на авторските права и ефективни мерки за прекратяване на пиратството; ОКУП да имат общи банкови сметки.

Незабавно ще се направят и промени в Закона за туризма, Закона за местните данъци и такси, Наказателения кодекс, с цел декриминализиране на превозите с МПС до 8+1 места, въведено през декември 2020 г., и ЗДДС с оглед запазване на специалната ставка 9% до края на 2022 г.

Промените в Закона за насърчаване на инвестициите ( след изготвяне на цялостна последваща оценка на въздействието на закона по отношение постигнатите резултати от наличните стимули.) 

Наредба за условията и реда за издаване, удължаване и отнемане на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен „Стартъп виза“.

Ще се направи и критичен и всеобхватен преглед на нормативната и стратегическа рамка в областта на отбраната, вкл. с фокус върху ЗОВС и Закона за резерва. До края на следващата година ще има промяна в Закона за военноинвалидите и военно пострадалите.

До края на 2022 г. ще има и нов Закон за движение по пътищата. До 1 година ще има и изменение на ЗУО във връзка с въвеждане на мерки срещу нерегламентиран внос на отпадъци; с цел въвеждане на депозитната система при опаковките, насърчаване на редукцията на отпадъци и рециклирането, както и разширяване приложението на принципа „Замърсителят плаща“.

До полови година пък ще са готови изменение на ЗБР във връзка с въвеждане на органи по управление на защитените зони.

Ще се направи и нов закон за ВиК след изготвяне на Национална стратегия за управление иразвитие на водния отрасъл – околна среда.

Тук влизат и изменение на законите за околната среда, за биологичното разнообразие,за чистотата на атмосферният въздух и за генномодофицираните организми с оглед прекратяване на наказателни процедури в сфера. Те трябва да са готови до средата на  април 2022 г.

Промени в законите за устройство на територията и за околната среда с цел уреждане проблемите на уличното озеленяване и зелената система в градовете. Те трябва де са готови до среда декември 2022 г.

Ще има и промени в Закона за опазване на околната среда с оглед контрол върху миризмите и светлинното замърсяване, които ще са факт до декември 2022 г.

В същия срок ще са готови и промени в закона за защита от шума в околната среда с цел контрол върху шума от строителството и несистемните източници, както и промени в закона за отговорността за причинени екологични щети с оглед обвързването му с административно наказателните процедури по ЗООС. В точките е записано и промени в Закон за ограничаване изменение на климата.

Освен това ще се направят и промени в Законите за горите, за лова и опазване на дивеча, за рибарството и аквакултурите и други свързани закони с оглед създаването на Държавна агенция по горите, която ще е готова до януари. 

Предвидено е да се въведат в националното законодателство елементите от Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, касаещи пряко насилието срещу жени и домашното насилие.

Освен това ще има и промени в действащия Закон за спорта и правилника за прилагането му,алтернативно нов Закон за спорта. 

Промени ще има и в Кодекса на труда. Една от тях ще е регламентирането на дистанционната работа. Тук влизат и  дигиталните трудови книжки, европейски стандарти на добавката за нощен труд, транспониране на директиви на ЕС за гъвкаво работно време и гъвкаво използване на отпуски. Те трябва да са факт до второто шестмесечие  на 2022 г.

В Кодекса за социално осигуряване ще се предвиди механизъм за обезщетение на осигурените майки през втората година на майчинството; обвързване на минималното обезщетение за безработица с МРЗ. Това ще е готово през първо шестмесечие на 2022г.

Ще се разработи и приеме на Наредбата за качеството на социалните услуги. Освен това ще се направи и анализ на Закона за социалните услуги през следващата година.

Ще се преразгледа и Стратегията за дългосрочна грижа през втората половина на 2022 г. Тогава ще се приеме и Национална стратегия за детето.

Бъдещето правителство ще  направи и анализ, подробни разчети и създаване на механизъм за актуализация на пенсиите и създаване на нов механизъм за ежегодно индексиране на пенсиите, който да е устойчив във времето. Това ще е факт през втората поливана на 2022 г.

Предвиден е и анализ на политиките за хората с увреждания и съответни промени в политиките и на законодателството, той трябва да е готов до 6 месеца. 

Ще се дефиниране на „енергийна бедност” и „минимално количество вода за питейни нужди и битово потребление” – изготвяне на цялостен механизъм за подпомагане;.

До година пък трябва да се изготви дългосрочна стратегия за доходите.

В Кодекса за социално осигуряване ще се направи промяна, така че да се обвърже максималния месечен размер на осигурителния доход с размера на средната работна заплата за страната;- размерът на паричното обезщетение за отглеждането на дете до двегодишна възраст – да е не по-малък от размера на минималната работна заплата за страната;- обвързване на размера на минималното паричното обезщетение за безработица с размера на минималната работна заплата за страната.

Ще се въвеждане на месечна социална помощ за пенсионерите, чиято пенсия е по-малка от размера на линията на бедност за страната – в размер на разликата между получаваната пенсия и линията на бедност.

Новата помощ ще е факт още от януари.

Ще се въведе и „автоматичен“ механизъм за ежегодно определяне на размера на минималната работна заплата за страната;- увеличаване на заплащането на нощния труд;- въвеждане на електронна форма на трудовите книжки;- транспониране на Директивата за равновесието между професионалния и личния живот;- прецизиране на уредбата на работата от разстояние.

Всичко това трябва да се случи през втората половина на следващата година. 

Предвиждат се и безплатни учебници за всички ученици от 1-ви до 12-ти клас. Това трябва да е факт до юли 2022 г.

Предвидена е и промяна в Закона за предучилищното и училищното образование с цел невъзможност за партийно въздействие върху и от страна на РУО, директорите и учителите. Подобряване на нормативната рамка за граждански контрол.

Ще има и ревизия и актуализация на законовите и подзаконови нормативни актове,уреждащи : правилата за подбор и назначаване на директори на образователни институции; административните изисквания към учителите; разработване на комплексен план за мотивацията като стратегическа цели средство за учители, директори, ученици и родители; нова система за стипендии за учениците; ограничаване броя учебниците по предмет за всеки клас, промяна в системата за оценяване пригодността на учебниците; пълен преглед на учебното съдържание; ,улесняване на достъпа на външни специалисти по определени учебни дисциплини в училищата; нова система за атестиране на учителите и директорите, включваща оценяване на знанията и уменията на учениците на входа и изхода от съответния образователен етап; нов модел за финансиране на училищата. Всичко това ще е факт през 2022 – 2023 г.

Залагат се и промени в Закона за професионалното образование и обучение за подобряване качеството на обучението и връзките с бизнеса.

Ревизия и актуализация на законовите и подзаконови нормативни актове, с цел преодоляване на основните проблеми в приобщаващото образование- липса на капацитет и стимули, както и недобра координация между институциите в системата на предучилищно и училищно образование,държавните и местни органи и структури, доставчиците на социални услуги, родителите, гражданския сектор.

Ще се направи и ревизия и актуализация на законовите и подзаконови нормативни актове с цел усъвършенстване на механизмите за осигуряване на високо качество на висшето образование и научните изследвания без да се нарушава академичната автономия.

Предвиден е и нов Закон за насърчаване на научните изследвания и иновациите, който да включва единен стандарт зададен от държавата за качество на научните изследвания.

Актуализация на Закона за развитие на академичния състав за гарантиране на качеството на научните изследвания и на преподавателските кадри от държавата. Срокът тук е  2022 – 2023 г.

Преглед и при необходимост усъвършенстване на нормативната база по отношение възможностите за полагане на труд от студентите по съответната специалност и включването им в научни изследвания.

Законови промени в сектор земеделие с цел активна роля в подкрепа на потреблението на български продукти.

Насърчаване на регистрацията и промотирането на продукти със защитени географски означения, които включват защитени наименования за произход, защитени географски указания и храни с традиционно-специфичен характер, както и продукти,произведени по национална система от доброволни стандарти,гарантираща качество, произход, справедливо възнаграждение.

Заложено е и приемане и въвеждане на Национална система от доброволни стандарти,гарантираща качество (Традиционен продукт, Пресен продукт), произход (Местен продукт, Фермерски продукт, Планински продукт), Справедливо възнаграждение, достъп до пазара (Директно от производителя, Пресен продукт).

Ще се създаде и нормативна база на административен капацитет за работа на тържищата и местните фермерски пазари.

Изграждане на 6 регионални събирателни пазара с огледални мощности за пресни плодове и зеленчуци, и месо, чрез публично-частни партньорства (ПЧП) между държава, общини и оператори, които да дадат възможност на малките, средните и големите производители/вносители да пласират своята продукция към всички национални и регионални оператори и/или за износ, събирайки в едно митници и НАП, лаборатория на БАБХ,сортировъчни мощности, пакетажни цехове, експедиционни, маркетинговии консултантски услуги, склад и съхранение.

Това ще се случва през следващите две години.

 

- реклама -