Без асансьор, ако в блока няма кой да отговаря за него

Без асансьор, ако блокът не е определил човек, който да отговаря за него и да контактува с контролните органи. В противен случай Държавната агенция за метрологичен и технически надзор може да спре съоръжението.  Това предвижда нов проектозакон за техническия надзор на съоръженията с повишена опасност.
С повишена опасност са котли, съдове под налягане, тръбопроводите на топлофикация и газопроводите, уреди на втечнен газ, нефтопроводи, асансьори.
Съоръженията в ядрени централи, плавателни, въздухоплавателни средства, рудници и мини не попадат в обхвата на този закон.

Неизправност се отстранява в рамките на месец

При констатирана неизправност на асансьора, на газопровода, или съда под налягане собственикът му е длъжен в рамките на 30 дни да я отстрани.
Не може да се пускат в експлоатация съоръжения, които показват неизправност и повреда, нямат маркировка за съответствие, нямат договор с орган за технически надзор.
Под забрана за експлоатация са устройства, които са променяни извън нормите или не отговарят на технически. В закона са регламентирани задълженията на собствениците. Те трябва да регистрират опасното съоръжение, да отговарят за правилната му експлоатация, да водят досие и да уведомяват ДАМТН за аварии и злополуки.

Агенцията пък поддържа регистър на злополуките. Отнема се лицензът на фирма, която поддържа съоръжение и се е случила злополука, заради нейни тежки нарушение. Може да кандидатства за нов чак след 2 г.

- реклама -