БНБ, дълг, половин милиард, ценни книжа

Банковата система с ръст от 117 млн. лв. за една година

Печалбата на банковата система за първите шест месеца на годината възлезе на 918 млн. лв., с 14.6 на сто (117 млн. лв.) повече спрямо отчетената към 30 юни 2018 г. Показателят за възвръщаемост на активите бе 1.69 процента, а на възвръщаемостта на собствения капитал – 12.98 процента. Това пише в тримесечното „Банките в България“, публикувано на Интернет страницата на Централната банка.

Активите на банковата система са достигнали 108.6 млрд. лв. в края на юни, като се увеличават с 0.3 на сто (332 млн. лв.) през второто тримесечие на годината. Делът в активите на петте най-големи банки в края на юни е бил 59.9 процента. В общите активи на банковата система към края на юни делът на дъщерните банки от ЕС е бил 72.2 на сто, а на клонове от ЕС – 2.9 на сто.

Пазарният дял на банките с местен акционерен капитал се е запазил (21.5 на сто). Делът на клоновете на банки извън ЕС (0.1 на сто) също не се променя, а този на банките извън ЕС е бил 3.2 на сто.

Брутният кредитен портфейл (в който не се включват кредитите и авансите за секторите „централни банки“ и „кредитни институции“) в края на второто тримесечие на 2019 г. е достигнал 63.1 млрд. лв., като се е увеличил с 1.4 млрд. лв. (2.2 на сто) през тримесечието. Най-голямо увеличение в абсолютен размер са имали кредитите за домакинства (с 568 млн. лв.) и за нефинансови предприятия (с 496 млн. лв.).

обществени поръчки държава, фирми договори обжалване

Във валутната структура се е повишил делът на кредитите и авансите в левове до 56.1 на сто (при 55.5 на сто три месеца по-рано), а делът на кредитите, деноминирани в евро, се е понижил (от 38.7 на сто до 38.1 на сто). През второто тримесечие делът на кредитите и авансите в други валути се е запазил на 5.8 на сто.

През второто тримесечие на 2019 г. депозитите в банковата система са нараснали с 316 млн. лв. (0.3 на сто) и са достигнали 91.8 млрд. лв. в края на юни. През периода април – юни са намалели депозитите на сектори „държавно управление“ (със 132 млн. лв., 4.8 на сто), „кредитни институции“ (с 241 млн. лв., 4.3 на сто) и „нефинансови предприятия“ (със 107 млн. лв., 0.4 на сто). Увеличили са се привлечените средства от други финансови предприятия (със 152 млн. лв., 4.3 на сто ) и от домакинствата (с 644 млн. лв., 1.2 на сто).

Ликвидната позиция на банковия сектор е стабилна, като съотношението на ликвидните активи е значително над стойността на регулаторното изискване от 100 процента, информират от БНБ.

Независимо от това кредитните институции трябва да продължат да управляват внимателно ликвидните си потоци предвид значителния дял на овърнайт депозитите в привлечените средства и произтичащото от това задълбочаване на различията в матуритетната структура на активите и пасивите, посочват от Централната банка.

Разбиха международна мрежа за фалшиви кредитни карти

В качеството на активите през периода април – юни продължава тенденцията към намаляване на размера и на дела на брутните необслужвани кредити и аванси. През периода са били извършени отписвания на вземания за сметка на провизии и са продължили продажбите на кредити. Брутните необслужвани кредити и аванси са намалели с 233 млн. лв. (3.5 на сто) до 6.5 млрд. лв. в края на юни.

В края на юни делът на брутните необслужвани кредити и аванси в общите кредити и аванси възлезе на 7.2 на сто от общия им размер (7.4 на сто в края на март 2019 г.), информира БНБ.

- реклама -