БНБ, дълг, половин милиард, ценни книжа

Банковата ни система с активи от 96 милиарда лева

Активите на банковата система у нас нараснаха до почти 96 милиарда лева през ноември 2017 г.

Ръст отбелязаха също така депозитите на домакинствата, съобщават от БНБ.

През ноември се наблюдава месечен растеж на активите, депозитите и на финансовия резултат на банковата система. Ликвидната позиция остава почти без промяна, като коефициентът на ликвидните активи възлиза на 37.14% в края на ноември. Ликвидните активи достигат 30.7 млрд. лв., или с 0.4% повече спрямо предходния месец.

Общите активи на банковата система се увеличават с 418 млн. лв. (0.4%), като към 30 ноември 2017 г. достигат 95.9 млрд. лв. В резултат от нарастването на паричните салда при централни банки и на другите депозити на виждане в позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане е отчетено увеличение с 234 млн. лв. (1.4%). Портфейлите с ценни книжа са с 275 млн. лв. (2.1%) повече в края на месеца основно поради растеж на дълговите ценни книжа на разположение за продажба и на тези, държани до падеж.

Брутният кредитен портфейл на банковата система (без кредитите и авансите за секторите централни банки и кредитни институции) нараства през ноември с 231 млн. лв. (0.4%).

Наблюдава се растеж в кредитирането на нефинансови предприятия (със 119 млн. лв., 0.4%), на домакинства (с 88 млн. лв., 0.4%) и на други финансови предприятия (с 30 млн. лв., 1.3%).

Кредитите за сектор държавно управление намаляват (с 6 млн. лв., 1.0%).

Депозитите в банковата система през месеца нарастват с 269 млн. лв. (0.3%). Увеличават се депозитите на кредитни институции (с 283 млн. лв., 5.8%), на домакинства (със 164 млн. лв.,

0.3%) и на нефинансови предприятия (със 169 млн. лв., 0.7%). При депозитите на други финансови предприятия е отчетено намаление с 340 млн. лв. (10.7%), докато при тези на сектор държавно управление – със 7 млн. лв. (0.4%).

Печалбата на банковата система към 30 ноември 2017 г. е 1.1 млрд. лв. (при 1.3 млрд. лв. за същия период на 2016 г.). За единадесетте месеца на 2017 г. са извършени разходи за обезценка по кредити и вземания за 626 млн. лв. (при 678 млн. лв. година по-рано). Отчетените към края на ноември 2017 г. приходи от лихви са 2.8 млрд. лв., а разходите за лихви – 340 млн. лв.

В края на ноември собственият капитал в баланса на банковата система възлиза на 12.5 млрд. лв. През месеца той е увеличен със 103 млн. лв. (0.8%) основно поради нарастването на печалбата.

- реклама -