Европа съдебната система Евробарометър докладите Хашоги ЕС Брюксел превозвачи Деня на Европа земеделски санкции Русия продължение ЕС БРекзит Великобритания европейски парламент избори решение икономика, Зелена сделка, правителство, решение, мерки, Северна Македония, Албания

България подкрепя Зелената сделка на ЕС, но със справедлив преход и не за сметка на икономиката

Министерският съвет одобри рамковата позиция на България по съобщението на Европейската комисия до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Европейска зелена сделка“.

Със съобщението ЕК потвърждава ангажимента си за продължаване на действията за справяне с предизвикателствата, свързани с климата и околната среда. Комисията посочва, че целта за неутралност по отношение на климата до 2050 г. следва да залегне в законодателството.

Съгласно одобрената днес рамкова позиция, България подкрепя дългосрочната цел за постигане на климатична неутралност на ниво ЕС до 2050 г.

Едновременно с това страната ни счита, че водещи в този процес следва да бъдат запазване на конкурентоспособността и растежа на икономиката, разходо-ефективността, технологичната неутралност и социалното благополучие на държавите членки.

Справедливият преход следва да води до подобряване на благосъстоянието и по този начин активно да ангажира гражданите и регионите, най-силно засегнати от неговото извършване.

По отношение на секторите, попадащи в Европейската схема за търговия с емисии, България защитава позицията, че всички енергоемки отрасли трябва да продължат да получават достатъчни количества безплатни квоти, съобразени с действителното производство.

Страната ни подкрепя и разчита на заявката на ЕК за адекватно подпомагане на най-засегнатите държави членки и региони в този процес и настоява за подробни оценки на въздействието за всички настоящи и бъдещи мерки, при отчитане на географското разположение, стартови позиции и национални специфики.

- реклама -