лидери, среща, ток, миграция, COVID, Украйна

България подкрепя Зелената сделка на ЕС, но със справедлив преход и не за сметка на икономиката

Министерският съвет одобри рамковата позиция на България по съобщението на Европейската комисия до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Европейска зелена сделка“.

Със съобщението ЕК потвърждава ангажимента си за продължаване на действията за справяне с предизвикателствата, свързани с климата и околната среда. Комисията посочва, че целта за неутралност по отношение на климата до 2050 г. следва да залегне в законодателството.

Съгласно одобрената днес рамкова позиция, България подкрепя дългосрочната цел за постигане на климатична неутралност на ниво ЕС до 2050 г.

Едновременно с това страната ни счита, че водещи в този процес следва да бъдат запазване на конкурентоспособността и растежа на икономиката, разходо-ефективността, технологичната неутралност и социалното благополучие на държавите членки.

Справедливият преход следва да води до подобряване на благосъстоянието и по този начин активно да ангажира гражданите и регионите, най-силно засегнати от неговото извършване.

По отношение на секторите, попадащи в Европейската схема за търговия с емисии, България защитава позицията, че всички енергоемки отрасли трябва да продължат да получават достатъчни количества безплатни квоти, съобразени с действителното производство.

Страната ни подкрепя и разчита на заявката на ЕК за адекватно подпомагане на най-засегнатите държави членки и региони в този процес и настоява за подробни оценки на въздействието за всички настоящи и бъдещи мерки, при отчитане на географското разположение, стартови позиции и национални специфики.

- реклама -