храна Масови проверки на сладоледа

БАБХ изтегля 1671,77 кг. сладолед

463 проверки за спазването на нормативните изисквания, обезпечаващи безопасността на сладоледа, са извършени на територията на цялата страна. Проверката е възложена на Българската агенция за безопасност на храните от Върховна административна прокуратура.

Преписката е образувана от ВАП по информация в медиите, в която се цитират разкрити случаи на съдържание на колиформи и ешерихия коли в продавания в страната сладолед.

Организирани са 463 извънредни тематични проверки в обектите, в които се предлага сладолед до крайния потребител, както и в предприятията за производство на сладолед.

Връчени са 29 предписания и 2 акта за установяване на административни нарушения. Предписанията са за установени несъответствия относно липса на информация за храните на потребителите за наличието на вещества или продукти, причиняващи алергии и непоносимост, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1169/2011г.; липса на достатъчно прибори за разсипване на сладоледа; липса на индивидуално опаковани лъжички, при продажбата на сладолед до крайния потребител. АУАН са за липса на записи по СУБХ и липса на регистрация на обект по Закона за храните.

На един обект е издадена Заповед за спиране на цялата дейност от ОДБХ Търговище, поради лошо техническо и хигиенно състояние на оборудване и липса на записи по Технологичната документация.

Извършени са и 41 извънпланови тематични проверки в обекти за производство на сладолед на територията на различни ОДБХ с цел установяване спазването на  изискванията на технологичната документация за производство на сладолед, проследимост на входящ контрол на суровини и материали и влаганите добавки, и да отговарят на Регламент (ЕО) № 1333/2008 от 16 декември 2008 година относно добавките в храните.

По време на проверките са взети 67 бр. проби от готов продукт от предприятия за производство на сладолед. Пробите са изпитвани за съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) 2073/2005 относно микробиологични критерии за храните по показатели за безопасност (Salmonella) и за хигиена на технологичния процес (Enterobacteriacea). До момента са получени резултати от лабораторни изпитвания на 27 бр. проби, в 10 от които е установено несъответствие по показател Enterobacteriacea, свързано с критериите за хигиена, съгласно Регламент (ЕО) 2073/2005. За установеното несъответствие са връчени 8 предписания за подобряване на хигиената в помещенията и оборудването и са възбранени 1671,77 кг. сладолед от несъответстващите партиди.

- реклама -