терасата

Ателиетата стават жилища, предвиждат промени в наредба

Ателиетата ще се считат за жилища при определяне на предназначението на сградите.

Това предвиждат промени в Наредба No 7  за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, качени за обществено обсъждане.

Предложението за статута на ателиетата е в съответствие с легалното определение за жилищна сграда според разпоредби на Закона за устройство на територията, пише в мотивите към проекта.

Измененията в наредбата се правят, за да се постигане съответствие на нейните разпоредби с разпоредбите на ЗУТ в резултат от неговите изменения и допълнения след 2013 г.

С друга промяна в наредбата отпада изискването за едностайните жилища да се осигурява изложение към юг, югоизток, югозапад, изток или запад.

Изменението цели да се прекрати практиката обектите в жилищни сгради, за които не може да се осигури благоприятна посока за ослънчаване, да се определят най-често с предназначение за „ателиета“,

което създава проблеми за собствениците, свързани с адресна регистрация и произтичащите от нея права за достъп до социални услуги, както и с невъзможност за присъединяване към мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура при равни условия със собствениците на жилища в сградата.

Въвеждат се изисквания за безопасността на балконите, като те терасите, лоджиите и външните стълби трябва да имат парапети, които отговарят на следните изисквания:

1. да са с височина от вътрешната страна не по-малка от 1,05 м, а за етажите, разположени на височина над 20 м – не по-малка от 1,20 м;

2. да са устойчиви на натиск;

3. разстоянията между парапета и пода и ограждащите стени, както и между вертикалните елементи на парапета, не могат да бъдат по-големи от 0,09 м;

4. да нямат хоризонтални елементи, позволяващи катерене на деца

Наредбата предвижда още да не се иска разрешение за поставяне на леките слънцезащитни устройства на прозорците, балконите и по фасади и покриви. Слънчевите колектори по покриви и фасади на сгради не се считат за издатини и монтажът им се разрешава при условията на ЗУТ, пише още в наредбата.

В нея е предвидена необходимата площ в социалните домове, като за деца в риск тя трябва да бъде по 40 – 60 кв.м/дете; 2. за възрастни хора в надтрудоспособна възраст – по 40 – 60 кв.м/обитател; за деца и пълнолетни лица с увреждания – по 70 – 90 кв.м/обитател; за временно пребиваване на деца и пълнолетни лица с увреждания- по 30 – 40 кв.м/обитател;  за деца и юноши с физически увреждания – по 80 – 90 кв.м /обитател; за деца и юноши с умствена изостаналост – по 40 – 60 кв.м/ обитател; за институции в системата на предучилищното и училищното образование и детски ясли- по 60 – 80 кв.м/обитател. ”

С преходните и заключителни разпоредби към тази наредба е регламентирано, че започналите производства по съгласуване и одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се довършват по досегашния ред.

- реклама -