Алепу, ДНСК, проверка, строителство
Снимка: БНР

Архитектите на „Алепу Вилидж“: Подпорното съоръжение е интегрирано с конструкцията на сградата

Проектното решение предвижда стъпаловидно разположение на застрояването по стръмния терен, в рамките на позволените параметри на действащия ПУП. Поради активиралото се в имота свлачище и необходимостта от укрепването му, се наложи изграждането на обекта да се разделени на два етапа: противосвлачищна конструкция и същинското курортно селище

Това съобщават от АиА Архитекти – фирмата, която е натоварена с архитектурното проектиране на „Алепу вилидж“.

Възложителят избра решение за интегриране на противосвлачищното съоръжение с конструкцията на сградата. Част от тази конструкция са клетките, видими на снимките, които изглеждат като хотелски стаи, но всъщност ще бъдат засипани под земята. Конструкцията е проектирана от едни от най-опитните специалисти по земна механика и стоманобетонни конструкции в България. Към настоящия момент е изпълнена първата част – противосвлачищна конструкция.

С оглед на обществената чувствителност към строителството в близост до морския бряг, приветстваме извършването на цялостна и задълбочена проверка от страна на компетентните органи за законноста на строежа, и ще им окажем пълно съдействие.

Проектантският екип няма права и компетенции да отговаря на въпроси свързани със статута на земята, валидността на заварените устройствени планове, както и за процедурите за законосъобразното започване на строежа. Съгласно договорa за проектиране и нормативната база, тези отговорности са на собствениците на имота, възложителя и строителния надзор.

В 15-годишната си история АиА Архитекти са работили по редица значими проекти в България, студиото е награждавано многократно за своята работа с редица български и международни награди. Сред водещите принципи на работата ни, които никога не са били нарушавани, е стриктното спазване на българското законодателство и нормативната уредба.

От архитектурната фирма отговориха и на 25 въпроса, свързани със спорния строеж:

1.Какво се строи? Курортно селище, което заради свлачището се строи на два етапа: изграждане на противосвлачищна конструкция и същинското курортно селище.
2. Кой го строи? Собственик на имота е АЛЕПУ ВИЛИДЖ ЕАД, а ГБС ТУРС АД имат отстъпено право на строеж.
3. С кого е сключен и от кога е договорът за проектиране? Договорът за проектиране е сключен през декември 2016 г. от ГБС ТУРС АД с АиА Архитекти ООД.
4. Как е придобит имотът? Нямаме представа, не е в нашите компетенции.
5. Има ли свлачище? Свлачището е регистрирано в Геозащита – Варна под номер BGS 21.67800-03 през февруари 2009 г., когато става активно и е официално нанесено в регистъра.
6. Активно ли е свлачището? В периода 2009-2019 свлачището е наблюдавано и изследвано от Възложителя и той разполага със съответните доказателства, че е активно.
7. Може ли свлачището да е активизирано умишлено? Това твърдение е абсурдно. Никой от участниците в инвестиционния процес няма интерес от подобно действие.

8. Какво представлява противосвлачищната конструкция?

Това е конструкция, която включва изливни стоманобетонни пилоти, стоманобетонни стени, колони и плочи, които са изчислени да поемат земния натиск и да възпират движението на земните маси и теглото на бъдещите сгради.

9. Защо противосвлачищната конструкция прилича на хотелски стаи?

Защото конструкцията на сградите от курортното селище и противосвлачищната конструкция са интегрирани (т.е. действат конструктивно като едно цяло) и следват едни и същи конструктивни оси.
10. Ще се използва ли противосвлачищната конструкция за хотелски стаи? Не може да се използва за хотелски стаи, защото ще е изцяло под земята. В рамките на конструкцията се образуват празни обеми (пространства), които заместват свлечената земна маса.

11. Защо в противосвлачищната конструкция се забелязват стълби и асансьорни шахти?

Тези стълби и шахти са предвидени за достъп до подземните нива на това съоръжение.
12. Има ли други обекти с подобно решение? Укрепването на земна основа със конструкцията на сградата е често срещано конструктивно решение. В конкретния случай мащабът на съоръжението е голям заради големия обем свлечена земна маса, която трябва да бъде запълнена.

13. Защо е избрано това решение?

Този вариант е избран от Възложителя като най-удачен от гледна точка на технико-икономическите показатели след анализ на няколко различни варианти.

14. Допустимо ли е подобно съоръжение според нормативната база? Няма нормативно изискване как да изглежда такъв тип съоръжение. Съоръжението трябва технически да изпълнява зададените цели: в конкретния случай – целта е да възпира земните маси и да подсигури здрава основа на бъдещите сгради.

15. Унищожена ли е природата с това съоръжение?

Не всяка строителна намеса след последиците от активизираното свлачище може да се разглежда като унищожаване на естествен ландшафт, защото свлачището вече беше унищожило естественото състояние на терена преди започването на строителството.

16. Защо не се възстанови теренът с насипване на пръст? Винаги щеше да има някакъв тип конструкция за укрепване на свлачището, дори и ако теренът нямаше статут на урбанизирана територия и върху него не можеше да се строи.
17. Позволено ли е да се стори в този имот? Имотът е урбанизирана територия с действащ Подробен устройствен план, следователно може да се строи съгласно параметрите на плана.

18. Кой и как е одобрил Подробния устройствен план?

Нямаме представа, тази документация е част от изходните данни, които ни се предоставят от Възложителя.
19. Попада ли проектът в защитена местност? Да, попада в защитена зона BG0001001 „Ропотамо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитена зона BG0002041 „Комплекс Ропотамо” за опазване на дивите птици.
20. Може ли да се строи в защитена местност? Да, може, стига да се следват предписанията за конкретната защитена местност.

21. Законен ли е строежът?

Законността на строителството се доказва от компетентните органи. Съгласно действащата нормативна уредба, отговорността за законосъобразното започване на строителството е на строителния надзор и на инвеститора.
22. Какво представлява вторият етап на строителството? На втори етап се предвижда да бъдат изпълнени телата на курортното селище, които са терасовидно разположени между нивото на пътя и нивото на плажа.
23. Как е одобрен проектът за втория етап? Този въпрос е извън нашите компетенции. За процедурите по съгласуване и одобряване на проектите отговарят строителният надзор и инвеститорът.
24. Кога ще започне изпълнението на втория етап? Този въпрос е извън нашите компетенции.
25. Защо не разкривахте досега информация за проекта? Първо, защото тече проверка. Второ, защото съгласно договора ни с Възложителя имаме условия за поверителност и неразпространение на информация. Трето, заради злоумишлената негативна кампания от страна на някои медии. Четвърто, въпросите свързани със законността на строителството са извън нашата компетенция.

- реклама -