70 лева добавка за пенсионерите за Великден (НОИ обяви кога я плаща)

70 лева добавка към пенсиите си ще имат пенсионерите за Великден. Днес НОИ разпространи съобщение, с което обяви, че тя ще бъде получена от всички възрастни. Парите ще се изплащат от 15 април.

Тази сума не зависи от размера на получаваната пенсия и ще достигне до над 2 милиона пенсионери. За целта МС прие постановление, с което одобри допълнителен трансфер в размер на 142 888 760 лева.

Редовното изплащане на пенсиите и добавките към тях за април т.г. ще се извърши в периода между 7 април (четвъртък) и 20 април (сряда).

Едновременно с тях отново ще бъдат направени и допълнителни плащания,

които не представляват пенсии или добавки по осигурителното законодателство, но нормативно е установено да се изплащат по реда, предвиден за пенсиите:

– добавка от 60 лв., отпусната с постановление на Министерския съвет, с цел подпомагане на пенсионерите по време на извънредната епидемична обстановка. Тя ще бъде изплатена на всички в еднакъв размер

– разликата между дохода от пенсии през януари 2022 г. и дохода от пенсии от декември 2021 г., с включените в него „ковид добавки“. Тази разлика е изчислена индивидуално за всеки отделен пенсионер.

От 1 април 2022 г. лицата с

право на социална пенсия за инвалидност

ще получават нови размери на своите пенсии, съобщиха още от НОИ. Размерът на този вид пенсия зависи от определените на лицето проценти за трайно намалена работоспособност. Размерът на инвалидната социална пенсия за лицата от всяка група се изчислява в съответен процент от размера на социалната пенсия за старост, както следва:

–  за лицата с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 100 на сто с определена необходимост от чужда помощ – 272,00 лв.;

– за лицата с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто до 100 на сто. Тук попадат и лицата със 100 на сто трайно намалена работоспособност без определена необходимост от чужда помощ – 238,00 лв. ;

– за лицата с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 71 на сто до 90 на сто, вкл. – 221,00 лв.

Новите размери на социалната пенсия за инвалидност се отнасят за отпуснатите пенсии с начална дата след 31 март 2022 г. А също и за заварените пенсии. Които са отпуснати преди началото на месец април.

Актуалната електронна справка за изплащаните през този месец суми, вкл. добавки и разлики, несвързани с пенсиите,

дава възможност всеки пенсионер да се информира

за размера и за начина, по който е изчислена индивидуалната му разлика, както и за изплатената за съответния месец ковид добавка.

В справката не са отразени изплащаната на всички пенсионери еднократна великденска добавка от 70 лв. А също и еднократната допълнителната сума от 75 лв. за извършена ваксинация, която се изплаща само на правоимащите лица. Справката е достъпна с персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ на сайта на института. Пенсионерите, които не разполагат с ПИК на НОИ, могат да поискат справката да им бъде изпратена по пощата.Да я получат в приемните на НОИ. А също да заявят получаването ѝ по електронен път, ако имат е-подпис.

Изплащането на сумите от пенсии, добавки и разлика чрез пощенските станции ще се извършва съобразно изготвен график. Той ще бъде предварително обявен във всяка една от тях. Преводите на априлските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават пенсиите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 април 2022 г.

Източник: Труд

- реклама -