6.3% е безработицата през първото тримесечие на годината

Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 71.4% през първото тримесечие на 2021 година. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 66.9%. Коефициентът на безработица е 6.3%. Обезкуражените лица на възраст 15 – 64 навършени години са 60.0 хил., или 4.8% от икономически неактивните лица в същата възрастова група.

Това показват резултатите от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на годината на Националния статистически институт.

През първото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица е 3 028.7 хил., от които 1 626.4 хил. мъже и 1 402.3 хил. жени. Коефициентът на заетост е 51.4%, съответно 57.7% при мъжете и 45.6% при жените.

През първото тримесечие на 2021 г. в сектора на услугите работят 1 887.9 хил., или 62.3% от заетите лица, в индустрията – 962.1 хил. (31.8%), и в селското, горското и рибното стопанство – 178.7 хил. (5.9%).

От всички заети 3.5% (105.4 хил.) са работодатели, 6.4% (193.6 хил.) – самостоятелно заети лица (без наети), 89.6% (2 714.9 хил.) – наети лица, и 0.5% (14.8 хил.) – неплатени семейни работници. От общия брой на наетите лица 2 070.2 хил. (76.3%) работят в частния сектор, а 644.7 хил. (23.7%) – в обществения.

През първото тримесечие на 2021 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната: Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 2 940.2 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 66.9% (71.0% за мъжете и 62.7% за жените). Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 29 навършени години е 36.5% (40.4% за мъжете и 32.5% за жените). Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 – 64 навършени години е 71.7%, съответно 76.2% за мъжете и 67.2% за жените. Заетите лица на възраст 55 – 64 навършени години са 587.4 хил., или 63.1% от населението в същата възрастова група (68.6% от мъжете и 58.0% от жените).

През първото тримесечие на 2021 г. броят на безработните лица е 204.0 хил., от които 114.0 хил. (55.9%) са мъже и 90.0 хил. (44.1%) – жени. Коефициентът на безработица е 6.3%, съответно 6.6% за мъжете и 6.0% за жените.

От всички безработни лица 11.5% са с висше образование, 50.2% – със средно, и 38.3% – с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 2.3% за висше образование, 5.7% за средно образование и 20.4% за основно и по-ниско образование.

През първото тримесечие на 2021 г. броят на безработните лица с продължителност на безработицата под една година е 115.6 хил., или 56.6% от всички безработни лица, а продължително безработни (от една или повече години) са 88.4 хил., или 43.4% от всички безработни. Коефициентът на продължителна безработица е 2.7%, съответно 2.8% за мъжете и 2.7% за жените.

От общия брой на безработните лица 175.7 хил., или 86.1%, са имали предишна работа, която са напуснали главно поради уволнение, съкращение или принудително приключване на бизнеса, приключване на сезонна или друга временна работа, а 28.3 хил., или 13.9%, търсят първа работа.

През първото тримесечие на 2021 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15 – 29 навършени години е 11.0%. При мъжете коефициентът на безработица (15 – 29 навършени години) е 13.1%, а при жените е 8.2%.

През първото тримесечие на 2021 г. общият брой на икономически неактивните лица (лицата извън работната сила) е 2 660.2 хил., от които 1 080.3 хил. (40.6%) са мъже и 1 579.9 хил. (59.4%) – жени. Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 1 256.0 хил., или 28.6% от населението в същата възрастова група.

- реклама -