32 партии и коалиции са направили нарушения във финансирането на изборите през 2015 г.

32 партии и коалиции с нарушения при финансирането на изборите през 2015 г.

32 партии и коалиции са допуснали нарушения при финансирането на кампаниите си за местните избори през 2015 г., съобщиха от Сметната палата.

23 партии са спазили всички изисквания на Изборния кодекс за финансирането на предизборната кампания, показва одитът на Сметната палата за съответствието между приходите и разходите на партиите.

В изборите за кметове и общински съветници през 2015 г. участваха 71 политически партии и 3 коалиции, регистрирани в ЦИК. При одита са проверени 55 политически субекта – 53 политически партии и 2 коалиции.

Сметната палата проверява отделно събраните приходи и направените разходи от 204 местни коалиции и 50 инициативни комитета за предизборната кампания, но този одит още не е приключил.

Резултатите:

Проверените участници в изборите са спазили изискването на Изборния кодекс в срок до 30 дни след изборния ден да представят отчет пред Сметната палата, с изключение на три политически партии, които са представили отчетите си със закъснение.

Не е предоставена задължителната информация за публикуване в Единния регистър по Изборния кодекс (ЕРИК):

 • от девет политически партии – за направени дарения от физически лица;
 • от шест партии – декларации за произход на дарени средства, в размер над минималната работна заплата;
 • от осем политически партии – за финансиране със средства на кандидати;
 • от шест партии – декларации на кандидати за произход на предоставени средства над минималната работна заплата;
 • от четири политически партии – за безвъзмездно предоставени вещи и декларации за собственост на вещите;
 • от шест партии – за рекламни и PR агенции.

Информацията за публикуване в ЕРИК е предоставена със закъснение:

 • от две политически партии – за направени дарения;
 • от една партия – декларации за произход на дарени средства, в размер над минималната работна заплата;
 • от пет партии – за финансирания със средства на кандидати;
 • от три партии – декларации на кандидати за произход на предоставени средства, в размер над минималната работна заплата;
 • от две партии – за безвъзмездно предоставени вещи, в т.ч. декларации за собственост на вещите;
 • от пет партии и една коалиция от партии – за рекламни и PR агенции.

При проверка дали законно са набирани средства за финансиране на предизборната кампания са установени неотчетени приходи от десет политически партии и една коалиция.

Една политическа партия не е спазила изискването приходи над 1 000 лв. да се получават по банков път.

Всички одитирани политически субекти са спазили забраните относно източниците за финансиране и подпомагане на кампанията.

При проверката за законността на разходите са установени неотчетени разходи от 9 политически партии и една коалиция, както и неотчетени поети задължения от една партия.

Четири политически партии не са спазили изискването разходите над 1 000 лв. да са по банков път.

Размерите на финансиране на предизборната кампания на отделните политически субекти са в съответствие с изискванията – под определения в Изборния кодекс общ размер за финансиране за избори за общински съветници и за кметове.

18 партии и една коалиция от партии не са обект на одита, тъй като:
 • една партия не е подала отчет;
 • пет партии не са регистрирани в нито една ОИК, което не предполага самостоятелно участие в изборите, а само евентуално участие в местни коалиции;
 • дванадесет партии и една коалиция от партии отчитат приходи и разходи под 1 000 лв., което не предпоставя извършването на одит за съответствие, съгласно чл. 172, ал. 6 от ИК.

За всеки от тези политически субекти не са установени неотчетени разходи при проверка на предоставената информация в Сметната палата.

- реклама -