3 дни преди крайния срок: Само 45 от 127 партии са подали в Сметната палата отчетите си

Три дни преди срока само 45 от 127 партии са подали в Сметната палата отчетите си за 2021 г., съобщиха от палатата.

Сметната палата напомня на политическите партии,

че до 31 март 2022 г. трябва да представят финансовите си отчети за 2021 г. и декларациите по образец със списъци на физическите лица, юридическите лица и едноличните търговци, направили дарения.

Три дни преди срока само 45 партии от регистрираните 127 партии,

 които са задължени да представят отчетите си пред Сметната палата, са го направили.

Само 3 от 127 партии са подали отчетите си за 2021 г.

Информация и образци на необходимите документи могат да се намерят в интернет страницата на Сметната палата в раздела „Контрол-партии“.

Финансовите отчети трябва да се представят в Сметната палата

на хартиен и електронен носител. Това задължение се отнася за всички регистрирани партии, които не са прекратили дейността си с влязло в сила решение на Софийския градски съд.

Съгласно Закона за политическите партии,

годишен финансов отчет, който не отговаря на изискванията относно формата, съдържанието и начина на представянето му, както и когато не е придружен с декларацията със списъка на дарителите, се смята за неподаден.

До 15 април Сметната палата

ще публикува на интернет страницата си представените от политическите партии финансови отчети за 2021 г. и списъците на дарителите им, наименованията на партиите, които не са подали отчети в срок, както и списък на партиите, получили държавна субсидия през предходната година.

Последиците от непредставяне

или непредставяне в срок на годишните финансови отчети и декларациите със списък на дарителите, са:

  • – налагане на имуществена санкция на политическата партия в размер от 5 000 до 10 000 лв.;
  • – загубване правото на държавна субсидия до провеждането на следващи избори за народни представители;
  • – възможност Софийският градски съд да постанови разпускане на политическата партия, когато не са представени в Сметната палата годишни финансови отчети за две последователни години.

Източник: Дарикнюз

- реклама -