Промени в Закона: Министерството на туризма ще контролира туристическите обекти

Парламентът прие промени в Закона за туризма на второ четене. Промените са във връзка с транспониране на европейска директива за пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги, и хармонизирането на българското законодателство с това на останалите държави от ЕС по отношение на дейността на туроператорите и туристическите агенти. Разписани са по-обстойно правата на пътуващия и на туроператора. Променят се и обезщетенията при неизпълнение на задълженията.

Министерството на туризма ще е Централно звено за контакт с останалите държави от ЕС във връзка с предоставянето на туристически услуги. Увеличава се срокът за категоризиране от кметовете на общините – от два на три месеца.

Предвижда се възможност за проверки от длъжностни лица от Министерството на туризма на лица, извършващи туристически услуги – както на обектите, така и на дейността.

Увеличава се горната граница на имуществените санкции – от 1000 на 3000 лв. Въвежда се санкция в двоен размер при повторност на нарушението. Въведена е конкретизация на типовете и видовете хотели, както и за заведения за хранене и развлечение. Правоспособност за упражняване на професиите екскурзовод, планински водач и скиучител ще могат да придобиват не само български граждани, но и граждани на държава – членка на ЕС, и на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

Отпадат 19 вида документи за улеснение на туристическия бранш

Туристическият бранш ще бъде улеснен с отпадането на общо 19 вида документи, които досега трябваше да се предоставят на хартиен носител и са свързани с основните дейности на министерството. Това става след като Народното събрание прие на второ четете Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма. Тези промени са в изпълнение на мерките и приоритетите на българското правителство за намаляване на административната тежест за бизнеса, съобщиха от Министерството на туризма.

- реклама -