спорт финансиране училища детски градини нов закон

2,4 млн. лева за спорт в държавните училища и детски градини

Правителството одобри 2,4 млн. лв. за подпомагане на физическото възпитание и спорта в общинските и държавни детски градини и училища.

Средствата ще се използват за учебно-тренировъчната и спортно-състезателна дейност на децата и учениците и за материално-техническото им обезпечаване. Размерът им е определен съгласно разработени от общинските и държавните детски градини и училища проекти за подпомагане на физическото възпитание и спорта на децата и учениците в дневна форма на обучение.

Нов закон за физическото възпитание и спорта

Министерският съвет одобри проект на нов закон за физическото възпитание и спорта.

Целта му е да осъвремени и систематизира нормативната уредба в сферата на спорта.
Проектът предвижда промени по отношение на възможностите за инвестиции в спортни обекти и съоръжения, по отношение на статута, правата и задълженията на спортните организации.

Законът ще регламентира употребата на допинг

Регламентира се на ниво закон борбата срещу употребата на допинг в съответствие с Националната стратегия за борба срещу употребата на допинг в спорта 2015-2024,  приета от Министерския съвет миналата година. Засилва се текущия контрол и изискванията към спортните организации.

Регистрация на спортни клубове

Създава се възможност спортният клуб да бъде регистриран и като всякакъв вид капиталово търговско дружество. Запазва се действащото сега правило финансиране с публични средства да могат да получават само спортните клубове, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

За да се ограничи съществуването на клубове-фантоми има изискване спортните клубове да бъдат членове само на една спортна федерация. Те ще имат задължението да имат наети треньорски кадри, за да бъдат вписани в регистъра на спортните организации. Изрично е предвидена възможността за създаване на студентски спортни клубове, които могат да се подпомагат финансово от висшето училище и Министерството на образованието и науката.

Лицензиране и контрол

Новата уредба на спортните федерации предвижда издаването на безсрочна спортна лицензия от министъра на младежта и спорта и засилен последващ контрол върху федерациите, притежаващи лицензии. Новите изисквания по отношение на лицензирането на федерациите – трябва да имат най-малко 15 клуба за членове, регистрирани в три административни области.

Федерациите могат да получат финансиране с публични средства, ако имат не по-малко от 20 члена или когато картотекиран от тях спортист е спечелил на олимпийски игри медал за България по съответния спорт.

Спортни бази

Законопроектът цели да създаде условия за ефективно използване и качественото обновяване на съществуващите спортни бази, привличането на по-сериозни инвестиции за изграждането на нови спортни бази при гарантиране на публичния или обществен интерес. Отчетен е фактът, че възвращаемостта на инвестицията в спортни обекти е най-бавна.

В законопроекта е предвидено да има възможност за отдаване под наем и учредяване на право на ползване на спортни обекти и съоръжения държавна и общинска собственост за срок до 30 години в полза на спортен клуб, спортна федерация или обединен спортен клуб, които са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност и са вписани в съответния регистър на Министерството на младежта и спорта.

- реклама -