167 хиляди безработни са започнали работа с помощта на на Центровете за заетост и социално подпомагане

безработни

Близо 167 хиляди безработни на социално подпомагане са започнали работа от началото на 2015 г. до края на септември тази година в резултат на оказаната подкрепа от Центровете за заетост и социално подпомагане, създадени по проект „Услуги „Лице в лице“ на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

67% от тях са били наети на първичния пазар на труда. Останалите са започнали работа по схеми от ОПРЧР и Националния план за действие по заетостта.

По проекта са изградени 73 ЦЗСП в цялата страна, в които работят служители на Агенцията по заетостта и Агенцията за социално подпомагане

Те предоставят на гражданите услуги като консултиране, ориентиране и информиране на принципа „едно гише”. Целта е да се улесни достъпът на безработни и хора, получаващи социални помощи, до заетост и възможности за социално включване чрез по-активни услуги за намаляване на периода на социално подпомагане.

В резултат на функционирането им и предоставяните от тях услуги са постъпили на работа 69 812 безработни лица, от които 45 066 – на първичен пазар на труда. Устроени на работа са 11 823 продължително безработни лица, с регистрация в ДБТ повече от 12 месеца.

За периода 1 юни – 30 септември 2018 г. са сключени споразумения с 11 808 души. Повечето от тях са с основно, начално и по-ниско образование. В резултат от предприетите мерки 2293 от сключилите споразумения са започнали работа, а 352-ма са включени в обучения. Над 3300 продължително безработни са получили услуги за активно поведение на пазара на труда.