КЕВР

10% по-евтин газ от 1 юли

С 10% ще поевтинее газа от 1 юли. На закрито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране прие окончателно решение във връзка с подаденото от „Булгаргаз”  заявление за утвърждаване на цени за ІIІ-то тримесечие на 2016 г.

С решението на регулатора, считано от 1 юли 2016 г., се утвърждава цена на природния газ, по която общественият доставчик следва да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, в размер на 281,08 лв./1000 куб. м. или 30.21 лв./MWh /без акциз и ДДС/.

Новата цена на природния газ е с 9,97% по-ниска от досегашната за ІІ-то тримесечие на тази година като намалението е с 31,13 лв./1000 куб. м.

Решението на регулатора за цената на природния газ е взето въз основа на представените данни и документи и след направени изчисления.

След заседанието председателят на КЕВР доц. Иван Иванов коментира, че новата цена на природния газ ще се отрази благоприятно върху цените на топлинната енергия и на високоефективната енергия, произвеждана по комбиниран способ от топлофикациите, използващи като енергиен носител синьо гориво.

Той обяви, че се предвижда намаление на цените на тези два вида енергия, но същевременно уточни, че окончателните им стойности ще бъдат определени от регулатора на закрито заседание утре.

- реклама -