доход банкомат гаранция Медицински университет обвинени прием студенти

1 239 лв. е средният доход за второто тримесечие на 2016 г.

1 239 лв. е средният доход на българина за второто тримесечие на 2016 г. Общият разход е 1 076 лв., съобщават от НСИ.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял са доходите от работна заплата (54.8%), следвани от доходите от пенсии (29.3%), доходите от самостоятелна заетост (6.0%) и доходите от социални обезщетения и помощи (3.7%).

В абсолютни стойности през второто тримесечие на 2016 г. в сравнение със същото тримесечие на 2015 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва:

  • Доходът от работна заплата нараства от 673 на 679 лв. (с 0.8%).
  • Доходът от самостоятелна заетост намалява от 84 на 74 лв. (с 12.3%).
  • Доходите от пенсии нарастват от 320 на 363 лв. (с 13.2%).
  • Доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 44 на 45 лв. (с 1.8%).

През второто тримесечие на 2016 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 98.8%. Делът на дохода от натура е 1.2%.

Разходи

Общият разход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2016 г. е 1 076 лв. и намалява с 1.5% спрямо същото тримесечие на 2015 година.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна (33.2%), следвани от разходите за жилище (16.6%) и разходите за транспорт и съобщения (11.3%).

Потребление

Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2016 г. не се променя съществено спрямо същото тримесечие на 2015 година.

Увеличава се потреблението на кисело мляко – от 6.8 на 7.5 кг, и на яйца – от 36 на 38 броя. С 0.6 л намалява потреблението на прясно мляко – от 5.0 на 4.4 литра. Без промяна е потреблението на хляб и тестени изделия, зеленчуци и олио.

Безработица

Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 69.4% и запазва стойността си както през второто тримесечие на 2015 година.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 63.7%, като в сравнение със съответното тримесечие на 2015 г. се увеличава с 1.3 процентни пункта.

Коефициентът на безработица е 8.0%, или с 1.9 процентни пункта по-нисък в сравнение със същия период на 2015 година.

Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 1 428.2 хил., или 30.6% от населението в същата възрастова група. От тях 158.9 хил., или 11.1%, са обезкуражени лица. В сравнение с второто тримесечие на 2015 г. броят на обезкуражените лица (15 – 64 навършени години) намалява с 6.8 хиляди.

През второто тримесечие на 2016 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години е 3 033.4 хил., от които 1 608.3 хил. са мъже и 1 425.1 хил. са жени. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 49.5%, като в сравнение със същото тримесечие на 2015 г. се увеличава с 0.8 процентни пункта. При мъжете този дял е 54.6%, а при жените – 44.8%.

През второто тримесечие на 2016 г. 63.2% от заетите лица работят в сектора на услугите, като броят им достига 1 916.3 хиляди. В индустрията са заети 893.7 хил. души, (29.5% от всички заети лица), а в селското, горското и рибното стопанство – 223.4 хиляди (7.4%).

От всички заети 3.6% (109.4 хил.) са работодатели, 7.7% (234.5 хил.) – самостоятелно заети (без наети лица), 88.0% (2 669.7 хил.) – наети лица, и 0.7% (19.7 хил.) – неплатени семейни работници. От наетите лица 1 991.8 хил. (74.6%) работят в частния сектор, а 677.9 хил. (25.4%) – в обществения. В сравнение с второто тримесечие на 2015 г. броят на наетите в частния сектор се увеличава с 2.4%, а този на наетите в обществения сектор намалява с 3.4%.

От всички наети лица 119.2 хил., или 4.5%, са с временна работа.

През второто тримесечие на 2016 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната:

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 2 972.1 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 63.7% (66.7% за мъжете и 60.7% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 29 навършени години е 39.7% (44.6% за мъжете и 34.6% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 – 64 навършени години е 68.0%, съответно 71.3% за мъжете и 64.6% за жените. Спрямо второто тримесечие на 2015 г. този коефициент се увеличава с 1.4 процентни пункта, като увеличението при мъжете е с 1.5 процентни пункта, а при жените – с 1.2 процентни пункта.

Заетите лица на възраст 55 – 64 навършени години са 539.7 хил., или 54.8% от населението в същата възрастова група (58.8% от мъжете и 51.2% от жените). В сравнение с второто тримесечие на 2015 г. коефициентът на заетост за населението на възраст 55 – 64 години се увеличава с 3.2 процентни пункта, като увеличението при мъжете и жените е съответно с 3.5 и 2.9 процентни пункта.

През второто тримесечие на 2016 г. безработните лица са 265.6 хил., а коефициентът на безработица – 8.0%. В сравнение с второто тримесечие на 2015 г. броят на безработните лица намалява с 65.3 хил., а коефициентът на безработица – с 1.9 процентни пункта.

През същия период безработицата намалява и при мъжете, и при жените, като коефициентът на безработица достига 8.8% за мъжете и 7.2% за жените. От общия брой на безработните лица през второто тримесечие на 2016 г. 155.7 хил. (58.6%) са мъже и 109.9 хил. (41.4%) – жени.

От всички безработни 12.9% са с висше образование, 48.9% – със средно, и 38.2% – с основно и по-ниско образование.

През второто тримесечие на 2016 г. продължително безработни (от една или повече години) са 161.1 хил., или 60.6% от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица е 4.9%, като в сравнение със съответното тримесечие на 2015 г. намалява с 1.3 процентни пункта. По пол коефициентът на продължителна безработица е 5.3% за мъжете и 4.4% за жените.

От общия брой на безработните лица 37.9 хил., или 14.3%, търсят първа работа.

- реклама -