ВАС отмени формулата за дялово разпределение на топлинна енергия

парно парното топломери

Тричленен състав на Върховния административен съд отмени формулата за дялово разпределение на топлинна енергия в сгради – етажна собственост в свое решение от 13 април т.г.

Според решението министъра на енергетиката е осъдена да заплати общо 870 лева разноски на страната – физическо лице, подало жалбата, както и на още четири физически лица, чиито жалби са били присъединени към делото. Това съобщиха от пресцентъра на ВАС.

Съдът приема, че Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия е приета при съществени нарушения на административнопроизводствените правила, неясна е по отношение на част от параметрите в нея.

Първоинстанционният състав на ВАС приема също, че с приложението й не се постига законовата цел, а именно – на потребителите да се фактурира консумираната топлинна енергия въз основа на действителното им потребление.

Съдът е приел твърденията на жалбоподателите, че е допуснато противоречие между Директивата за енергийната ефективност № 2012/27 на ЕС и разпоредби от Закона за енергетиката. Конкретните възражения са, че чл. 9 и 10 от директивата изисква фактуриране на действителното потребление на енергията. Това задължава държавите – членки да въведат прозрачни правила за разпределение на разходите за потребление на топлинна енергия или топла вода в сгради. Целта е да се осигури прозрачност и точност при отчитането на индивидуалното потребление, което да даде възможност на потребителите да регулират потреблението си на енергия.

Потреблението от отделните клиенти в сграда – етажна собственост на топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация се определя по изчислителен път, но въпреки това разпределеното индивидуално потребление ще е по-близо до действителното тогава, когато определеното общо количество топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация е максимално близко до действителното, пише в решението на съдиите от ВАС. Според тях въпреки измененията и допълненията на Закона за енергетиката, направени с параграф 23 от Закона за енергийната ефективност, подзаконовата нормативна уредба, касаеща определянето на количеството топлинна енергия, отдадена от сградна инсталация на сгради –етажна собственост чрез формулата по чл. 6.1.1 от Методиката, тя остава непроменена.

Решението на 3-членния състав на ВАС може да се обжалва пред 5-членен съдебен състав в 14-дневен срок от съобщението до страните.