В Русия смениха вувузелите с дървени лъжици

Ó÷àñòíèöà, ïðåäñòàâëÿþùàÿ ðóññêèé íàðîäíûé òàíåö ñ ëîæêàìè, íà âñåìèðíîé âûñòàâêå EXPO-2015 â Ìèëàíå. Êàòåãîðèè: Íàóêà è òåõíîëîãèè, Ýêîíîìèêà, áèçíåñ, ôèíàíñû, Îáðàç æèçíè. Äîñóã, ×åëîâåê è îáùåñòâî, Èñêóññòâî, êóëüòóðà, ðàçâëå÷åíèÿ Ðåïîðòàæ: Âñåìèðíàÿ âûñòàâêà EXPO-2015 â Ìèëàíå Ìåñòî: Ìèëàí, Èòàëèÿ Äàòà ñîáûòèÿ: 07.06.2015 Äàòà ïîñòóïëåíèÿ: 07.06.2015 Àâòîð: Âèòàëèé Áåëîóñîâ Êëþ÷åâûå ñëîâà: íàöèîíàëüíûé êîñòþì, êîêîøíèê, ðîññèÿ, russia, ãîðèçîíòàëü Èñòî÷íèê: ÐÈÀ Íîâîñòè Êðåäèò: ÐÈÀ Íîâîñòè

Забравете вувузелите! По стадионите на Мондиал 2018 ще се приветства любимия отбор с дървени лъжици!

Те бяха избрани за официален музикален инструмент на първенството и ще тракат неистово на всичките 11 руски стадиона от 14 юни до 15 юли.

Дизайнерът Рустам Нугманов е получил финансова подкрепа от местното правителство, за да произведе цяла линия от продукта под името „Лъжици на победата“.

Организаторите съобщиха, че дървените лъжици (на руски – „ложки“) са били избрани в конкуренцията на два вида кречетало и маракаси.

Привържениците, които не се чувстват сигурни в използването на музикалния инструмент, ще могат да тренират с пластмасов прототип със залепени лъжици в долната част за по-лесно използване.

За разлика от атрактивните вувузели на световното в Южна Африка през 2010 г. и каксиролите преди четири години в Бразилия, с дървените лъжици организаторите на шампионата в Русия залагат на ритмичността пред силния шум.

„Звученето на каксиролата е все едно си в кошер. Той е много шумен инструмент и не позволява да пляскаш ритмично. Заради това избрахме лъжиците“, обяснява Нугманов.