НСИ: 1119 лв. бруто е средната заплата у нас

заплата

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2018 г. нарастват с 42.6 хил., или с 1.8%, спрямо края на март 2018 г., като достигат 2.35 милиона, показват предварителните данни на Националния статистически институт.

Средната брутна работна заплата през юни е била 1119 лв.

За април 2018 г. тя е била 1 145 лв., а за май – 1 110 лв.

През второто тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата e 1 125 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2018 г. с 4.5%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 9.8%, „Строителство“ – с 8.2%, и „Финансови и застрахователни дейности“ – с 6.7%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на 2018 г. са:

• „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ – 2 663 лева

• „Финансови и застрахователни дейности“ – 1 922 лева

• „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 1 821 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

• „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 697 лева

• „Други дейности“ – 788 лева

• „Строителство“ – 887 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2018 г. в обществения сектор нараства с 9.6%, а в частния – със 7.6%.

В края на юни 2018 г. в сравнение с края на юни 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 13.7 хил., или с 0.6%. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Строителство“ – с 6.4 хил., „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – с 3.6 хил., и „Транспорт, складиране и пощи“ – с 3.4 хил., а най-голямо намаление в „Хотелиерство и ресторантьорство“ – със 7.6 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Строителство“ – с 5.4%, и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 3.9%, а най-голямо намаление е регистрирано в „Култура, спорт и развлечения“ – с 6.6%.